img_6078

10 sûre 10 şeyi engeller

1-Fatiha Suresi: Allah’ın gazabını,
2-Yasin Suresi: kıyamet günündeki susuzluğu,
3-Duhan Suresi:kıyametin korku ve dehşetini,
4-Vakıa Suresi: fakirliği, miskinliği,
5-Mülk Suresi: kabir azabını,
6-Kevser Suresi: hasımların kinini,
7-Kafirun Suresi: ölüm anındaki küfrü,
8-İhlas Suresi: iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği,
9- Felak Suresi: hased edenlerin hasedini,
10-Nas Suresi: vesveseyi engeller.
Kur’an bir zırhtır. Bütün hayatımızı muhafaza edip, korur. Bunu asla unutmayın.
******

114 surenin fazileti
1- Fatiha suresi: yatarken okuyan kimse ölümden başka her türlü kötülükten korunur,
2- Bakara suresi: Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlike anında duanın kabul olması için “elif lam mim” ayeti okunur.
3- Âli İmran suresi: Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için 3 defa okunur.
4- Nisa suresi: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır.
5- Maide suresi: her türlü zarardan kurtulmak için 7 defa okunur.
6- En’am suresi: istek ve dileğin olması için 7 defa okuyunuz.
7- Araf suresi: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.
8- Enfal suresi: zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.
9- Tevbe suresi: her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa oraya hırsız girmez.
10- Yunus suresi: bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.
11- Yusuf suresi: izzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.
12- Hud suresi: zalimden intikam için 3 defa okunur.
13- Rad suresi: düşmanın kahrı için okunur.
14- Hicr suresi: ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur.
15- İbrahim suresi: ahlakın güzelleşmesi için okunur.
16- Nahl suresi: azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.
17- İsra suresi: hilecilerin şerrinden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak, dili tutulanlara içirilirse şifa bulur.
18- Keyf suresi: bu sureyi okuyan kimse, fitne ve musibetden kurtulur.
19- Meryem suresi: 41 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
20- Taha suresi: 21 defa okuyanın kısmeti açılır.
21- Enbiya suresi: her türlü tehlikeye karşı korur.
22- Hac suresi: mahşerin dehşetinden kurtulmak için okunur.
23- Mü’minun suresi: okuyan kimse imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.
24- Nur suresi: okuyan vesveseden kurtulur.
25- Furkan suresi: düşmanın perişan olması için okunur.
26- Şuara suresi: zarardan korunmak için okunur.
27- Neml suresi: okuyan düşman şerrinden korunur.
28- Kasas suresi: azab ve esaretden kurtulmak için okunur.
29- Ankebut suresi: aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur. (1 kere okuyanın hafızası güçlenir) (Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebüt suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17-20. ayetleri 72 kere okunmalıdır.)
30- Rum suresi: düşmana galip olmak için okunur.
31- lokman suresi: dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.
32- Secde suresi: yazılarak bir şişe içine konur, evin yüksek bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur.
33- Ahzab suresi: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur.
34- Sebe’ suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
35- Fatır suresi: okuyan mahlûkat tarafından sevilir.
36- Yasin suresi: 70 defa okuyan her muradına nail olur.
37- Saffat suresi: okuyanın rızkı çoğalır.
38- Sad suresi: okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
39- Zümer suresi: okuyan halk içinde aziz ve muhterem olur.
40- Mü’min suresi: kötü insanın şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
41- Fussilet suresi: okuyan yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
42- Şura suresi: bu sureyi okuyan hasmını malup eder.
43- Zuhruf suresi: okuyan her muradına erer.
44- Duhan suresi: 3 defa okuyan her dileğini elde eder.
45- Casiye suresi: iftiradan kurtulmak için okunur.
46- Ahkaf suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
47- Muhammed suresi: zarardan kurtulup, saadet için okunur.
48- Fetih suresi: 7 defa okuyan her müşkilini halledip, muradına nail olur.
49- Hucurat suresi: hastalığın şifası için 7 defa okunur.
50- Zariyat suresi: 70 defa okuyan kıtlık görmez.
51- Kaf suresi: Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
52- Tur suresi: okuyan hakka yaklaşır.
53- Necm suresi: 21 defa okuyan her muradına erer.
54- Kamer suresi: 70 defa okuyan zalimden kurtulur.
55- Rahman suresi: hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.
56- Vakıa suresi: 41 defa okuyan fakirlik çekmez.
57- Hadid suresi: bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur. (İlk 3 ayet veya sadece 3. Ayet 75 defada okunursa da olur biiznillah)
58- Mücadele suresi: bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman yenilir.
59- Haşr suresi: 40 gün 40 defa okuyan her muradına nail olur.
60- Mümtehine suresi: bu sureyi okumaya devam edenler, haramdan korunur borcunu hemen öder.
61- Saf suresi: 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.
62- Cuma suresi: helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi olur.
63- Münafıkun suresi: münafıklıktan kurtulmak için 7 defa okunur.
64- Talak suresi: 3 defa okuyan refikasıyla güzel geçinir.
65- Teğabün suresi: nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.
66- Tahrim suresi: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.
67- İnşikak suresi: doğumun kolay olması için
68- Mülk suresi: 44 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.
69- Kalem suresi: şerden korunmak ve her muradına nail olmak için 71 defa okunmalı.
70- Elhakka suresi: ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.
71- Mearic suresi: zafere ermek için 180 defa okunur.
72- Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder.
73- Mütaffifin suresi: ağlayan çocuğu susturmak için 8 defa okunur.
74- Cin suresi:7 defa okuyan nazardan, sara hastalığından, evhamden şifaya kavuşur.
75- Müzemmil suresi: 40 defa okuyan rızkı ummadığı yerden alır.
76- Müddessir suresi: okuyan nefsi emmarenin vesvesesinden kurtulur.
77- Kıyamet suresi: Cuma günleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
78- İnsan suresi: 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
79- Mürselat suresi: 7 defa okuyan göz hastalığı çekmez.
80- Nebe suresi: ikindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer.
81- Naziat suresi: her gece okuyan son nefesini kelime-i tevhid ile yapar.
82- Abese suresi: yakîne ermek için 7 defa okunur.
83- Tekvir suresi: müşkillerin halli için 7 defa okunur.
84- İnfitar suresi: her muradına ermek için 21 defa okunur.
85- Leyl suresi: 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
86- Buruc suresi: fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için okunur.
87- Tarık suresi: cinlerin şerrinden korunmak için okunur.
88- Fecir suresi: belanın yaklaştırılması için 7 defa okunur.
89- A’ la suresi: 3 defa okuyan seferden selametle döner.
90- Gaşiye suresi: vucuddaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.
91- Beled suresi: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.
92- Şems suresi: her türlü beladan kurtulmak için 41 defa okunur.
93- Duha suresi: okumaya devam edenler bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.
94- İnşirah suresi: okuyan kalp sıkıntısından kurtulur.
95- Tin suresi: 7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
96- Alak suresi: 7 defa okuyanın sözü geçerli olur.
97- Kadir suresi: her müşkilin hali için 21 defa okunur.
98- Beyyine suresi: devamlı okuyan kamil insanların makamına erer.
99- Zilzal suresi: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder.
100- Adiyat suresi: 3 defa okuyan nazardan korunur.
101- Karia suresi: her işin intizamı için 100 defa okunur.
102- Tekasür suresi: dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur.
103- Asr suresi: iç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defada okunur.
104- Hümeze suresi: insanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.
105- Fil suresi: akşamla yatsı arasında okuyan kimse her türlü muradına erer.
106- Kureyş suresi: zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.
107- Maun suresi: 41 defa okuyan peygamber efendimizi rüyasında görür.
108- Kevser suresi: 100 defa okuyan muradına nail olur. Peygamber efendimizi rüyasında görür.
109- Kafirun suresi: yatarken okuyan kimse imanı şeytandan korur.
110- Nasr suresi: her muradın Halli için 1000 defa okunur.
111- Tebbet suresi: düşmanın helakı için 1000 defa okunur.
112- İhlas suresi: 100 defa okuyan kamil imana erer, 10 defa okuyanın amel defterine günah yazılmaz, 1000 defa okuyanın vucudu çürümez, 10 000 defa okuyan her murada erer.
113- Felak suresi: sihir ve büyüyü te’sirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.
114- Nas suresi: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.