Kalpleri birbirine ısındırma, kendini sevdirme, kalpleri cezbetme duası (maksad hasıl olana dek günde 10 defa)
Kalpleri birbirine ısındırma, kendini sevdirme, kalpleri cezbetme duası (maksad hasıl olana dek günde 10 defa)Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbni Arabî (Kuddise sirruhû)’ya ait olan bu duayı günde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Kuddisesirruhü)ya ait “Mecmû’atü’l-ahzâb” isimli eserde zikredilmiştir.
Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillah ve bihimmeti Şeyhî ve evliyâillâh (Allah-u Te’âlâ’nın, Şeyhim’in ve Allah’ın veli kullarinin izniyle) bu duanın eseridir. Rabbim hayırlara kullanmayı ve ahyâr (hayırlılar) tarafından sevilmeyi müyesser eylesin. Âmîn!

Bu dua şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme sehhir lî ve meyyil lî, veczib lî, ve leyyillî kulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins, veclib lî havâtirahum bil mehabbetiddâimeti kâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr, ente mukallibul kulûbi vel ebsâr, ya azîzu ya gaffâr! ya celîlu ya cebbâr! ya muînu ya settâr! unsurnî nasran azîze, vefteh lî fetham mubiyne, vehzul cemîa e’dâi hizlâ nen kebîra, feddemernâhum tedmîra, ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem

Manası;

Bismillahirrahmanirrahim

“Ey Allah! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarının kalplerini bana musahhar eyle. Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe dâim ve kâim olan bir muhabbete tüm kullarının akıl ve fikirlerini bana celbeyle.

Nitekim kalpleri (istediği tarafa) çeviren ancak Sensin. Ey izzet sahibi! Ey çok bağışlayan! Ey çok yüce! Ey istediğini zorla da olsa yaptıran! Ey yardım eden! Ey çok örten! Bana güçlü bir yardımla yardım et. Aşikâr bir fetih müyesser eyle. Tüm düşmanlarımı ‘Biz onları tam bir ihlâk ile helâk ettik’ (isra Sûresi; 6’dan) (kavli şerîfinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle. Allah-u Teâlâ Efendimiz Muhammed’e ve âli ashâbına salât-ü selâm eyleye.”

“Mücerrebât-ı Senûsiyye”de muteallim olduğum vechile; bu dua ile irtibatlı olarak şu ayet-i kerimeleri çokça okuyan kişi bütün kalplerde sevgili kılınır ve kalpler ona musahhar olur. 

Âyet-i kerîmeler şunlardır:

Ya eyyuhellezine âmenû lâ tekûnû kellezîne âzev mûsâ febberra ehullahu mimmâ kâlû ve kâne indallahi vecîhâ,

“Ey iman etmiş olan kimseler! Mûsâ’ya eziyet etmiş olan o kişiler gibi (siz de peygamberimi üzenler arasında) olmayın. Nihayet Allah onu onların söylemiş oldukları şeyden temize çıkarmıştı. (Mûsa (Aıeyhisselâmı), Allah (ile mükalemeşerefine ermiş, duası makbul ve O’nun) katında değeri yüksek bir kimseydi.”(Ahzâb Sûresi:69)

Ve elkaytu aleyke muhabbetem minnî

“Ben sana Kendimden bır sevgi bıraktım.” (Tâhâ Sûresi:39’dan)

Yuhibbûnehum ke hubbillahi vellezine âmenû eşeddu hubbel lillah 

“Allâh’ı sever gibi onları severler. O inanmış olan kimseler ise Allah’a karşı sevgi bakımından daha güçlüdür(ler).”(Bakara Sûresi:165’den)

Vel kâzimînel ǧayza vel âfîne aninnâsi vallahu yuhibbul muhsinîn

“Bir de öfkelerini tutanlar ve insanlardan (kusurlarını) affedenler (işte sonsuz cennetler ve bitmez tükenmez nimetler onları beklemektedir). Allah güzel davranışta bulunan bu kulları sever (ve kendilerini mükâfatlandırır).” (Âli Imrân Sûresi: 114’den)

E ve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihî fîn nâsi ke men meseluhu fîz zulumâti leyse bi hâricin minhâ, 
“O kimse ki (kâfirlik döneminde) ölü (gibi) biriyken Biz (iman nasip ederek) onu diriltmişiz ve ona (yakînî) bir (iman) nur(u) vermişizdir ki, o onunla birlikte insanlar arasında (güvenli ve aydınlatıcı bir şekilde) dolaşmaktadır. (Böyle biri) hiç o kimseye benzer mi ki, onun durumu (kâfirlik, cehalet ve basîret körlüğü gibi türlü türlü) öyle büyük karanlıklar içerisinde (bocalayıp kalmış kişinin hali gibi)dir ki, o onların içinden asla çıkacak biri değildir.” (En’âm Sûresi:122’den)
..,fe lemmâ raeynehû ekbernehu ve katta’ne eydiyehunne ve kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşerâ(beşeren),in hâzâ illâ melekun kerîm
“Kadınlar onu (Yûsuf (Aleyhısselâm)ı) gördüklerinde, kendisini(n eşsiz güzelliğinden dehşete kapılarak onu gözlerinde) büyüttüler de, (onun cemâli karşısında kendilerine hakim olamayıp) ellerini iyice kestiler(se de, hiçbir acı bile hissetmediler) ve (böyle bir insan olamayacağını düşünerek): ‘Tenzih olsun Allah’a! (Böyle bir güzeli yaratmaya Kadir olan Allah-u Te’âlâ acziyetten ne kadar uzaktır.) Bu kişi beşer olamaz (Olsa olsa) bu ancak pek değerli bir melektir’ dediler. (Yûsuf Sûresi 31’den)

Ve kulilhamdulillahillezî lem yettehiz ve ledev velem yekullehû şerîkun fil mulki velem yekullehû veliyyum minezzulli ve kebbirhu tekbîrâ

“(Habibim!) `Bütün hamdler O Allah’a mahsustur ki, O hiçbir çocuk edinmemiştir, mülkte Kendisi için hiçbir ortak mevcut olmamıştır, (güçsüz bir duruma

düşmekten münezzeh olduğu için) Kendisini acizlikten koruyanı da bulunmamıştır’ de ve (yine de hakkıyla Kendisine tâzimde bulunamadığını itiraf etmek üzere) O’nu iyice yücelterek büyüklükle vasıfla.” (İsrâ Sûresi: 111)

Bütün tertip de hapishanede amel ettiğim ve eserini gördüğüm mübarek bir virttir. Rabbim cümlemizi sevdiklerine sevdirsin. Âmîn!

Ahmet Mahmut Ünlü(Rabbim kendisinden razı olsun, ilmine kuvvet versin)

Kaynak:Lalegül Dergisi Mart 2013 sayısı

                     *****

Ayrıca Cübbeli Ahmet Hocamız videosunda bu duayı az değişik olarak okumuş. Bunuda aşağıda yazdık. Neticede dua olduğu için siz hangisini dilerseniz onu okuyun. Yukarıdaki; dergide yazılan şeklidir. 

Dua
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme sehhir lî ve meyyil lî, veczib lî kulûbe ibâdike ecmaîne minel insi vel cinni veclib lî havâtirahum bil mehabbetiddâimeti kâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr, ente mukallibul kulûbi vel ebsâr, ya azîzu ya gaffâr! ya celîlu ya cebbâr! ya muînu ya settâr! unsurnî nasran azîze, vefteh lî fetham mubiyne, vehzul e’dâi hizlâ nen kebîra, feddemernâhum tedmîra, birahmetike ya erhamer-rahımine ve selamün alel mürseliyn. Vel hamdü lillahi rabbil alemin. Amin!

Manası

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım! İnsanlardan ve cinlerden bütün kullarının kalplerini bana musahhar et, onları bana meylettir, bana yönlendir. Onların duygularını -gece-gündüz devam ettiği sürece devam eden- sürekli bir sevgiyle bana celpet / yönelt. Kalpleri ve gözleri evirip çeviren sensin. Ey izzetli Aziz, bağışlayıcı Gaffar, mehabet sahibi Celil, her şeyin üstesinden gelen / kırık kalpleri onaran Cebbar, kullarına yardım eden Muîn, kusurları örten Settar! Ne olur, bana güçlüce yardım et, bana açık bir zafer ver, düşmanlarımı büyük bir yenilgiyle perişan et, Onları “Biz onları yerle bir ettik” (ayetinde buyurduğun gibi yap)! Bütün bunları o sonsuz rahmetinle gerçekleştir, ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah’ın elçilerine selam olsun, Rabbu’l-âlemin olan Allah’a hamdü senalar olsun. Amin! (bu dualarımı kabul buyur!)

4 thoughts on “Kalpleri birbirine ısındırma, kendini sevdirme, kalpleri cezbetme duası (maksad hasıl olana dek günde 10 defa)

  1. Muteber bir Allah dostu olan Gümüşhanevi hazretlerinin makbul eserinde olan bir reçete. Biz alıntı yaptık. Zaten duada bunun hayırlara kullanılmayı, hayırlılar tarafından sevilmeyi kolaylaştırsın diye dua edilip, amin deniyor. Allah bizi zararlı herşeyden muhafaza etsin. Amin

  1. Dua demek istediniz herhalde
   Ayet okununca reçetelerde ay halinden temiz olmak gerekiyor
   Eğer dua ise abdestli olmak gerekli değil ama daha iyi olur.
   Allah kabul etsin kardeşim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s