Ahiret Sandığını doldurtacak çok mühim bir bilgi inşallah! Eksiğimiz varsa tamamlayalım ve Allah rızası için etrafımızla paylaşalım. Hayra vesile olan, o hayrı yapan gibidir (Hadis-i Şerif).

<<<>>>>
Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.
1. gün için : 10.000 sene
2. gün için : 30.000 sene
3. gün için : 100.000 sene
oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.
Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:
“Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)
13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu
İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

<<<>>>
Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem; 4 Haram Aylardan birinde (HARAM AYLAR: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep Ayları) (Haram Aylarda savaş yasaklılığı kalktı ancak günah ve sevaplara karşılıkların katlanması geçerliliğini sürdürmektedir.) peşpeşe 3 gün oruç tutana bu mükafat var(birbirini takip eden perşembe-cuma-cumartesi).

”Her kim haram aylardan 3 gün oruç (birbirini takip eden perşembe cuma cumartesi olması lazım) tutarsa o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı yazılır.”
Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”Resulullah buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani)

MUHARREM AYI, İSLAM TARİHİ BOYUNCA BÜYÜK OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR.MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN BAZI OLAYLAR:

MUHARREM AYI, İSLAM TARİHİ BOYUNCA BÜYÜK OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR.MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN BAZI OLAYLAR:

Hz. Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. Nuh aleyhisselâmın gemisinin tufandan kurtulması,

Hz. Yunus aleyhisselâmın balığın karnından çıkması,

Hz. İbrahim aleyhisselâmın, Nemrut’un hazırlattığı ateşte yanmaması,

Hz. İdris aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması,

Hz. Yakup aleyhisselâmın oğlu Hz. Yusuf aleyhisselâma kavuşması,

Hz. Eyüp aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması,

Hz. Musa aleyhisselâmın nehri asasıyla yararak geçmesi,

Hz. İsa aleyhisselâmın doğum günü,

Hz. İsa aleyhisselâmın Yahudilerin elinden kurtulup göğe çıkarılması,

Hz. İbrahim aleyhisselâmın doğum günü,

Hz. İbrahim aleyhisselâma Halilürrahman adının verilmesi,

Hz. Süleyman aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. Süleyman aleyhisselâma mülk ve saltanatının verilmesi,

Hz. Yakup aleyhisselâmın gözlerinin tekrar açılması,

Hz. Davut aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İsmail aleyhisselâmın doğması,

Hz. Yusuf aleyhisselâmın kuyudan çıkarılması,

Hz. Âdem aleyhisselâmın Cennet’ten kovulması,

Hz. Havva aleyhisselâmın Cennet’ten kovulması,

Hz. Yusuf aleyhisselâmın zindandan kurtulup özgürlüğe kavuşması,

Hz. Yunus aleyhisselâmın dua ve öğütleri ile Ninova kentinin kurtuluşu,

Hz. Yahya aleyhisselâmın doğuşu,

Hz. Zekeriya aleyhisselâmın çocuğu olması için yaptığı duanın kabul olması,

Hz. Musa aleyhisselâmın Kutsal Tuva Vâdisi’nde ateş ağacını görmesi,

Hz. Âdem aleyhisselâmın yeryüzüne inmesi,

Hz. Musa aleyhisselâmın doğması,

Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat verilmesi,

Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi,

Hz. Hüseyin r.a.’nın şehid edilmesi…

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu.”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” [İbni Mâce. Siyam: 43.] 

Muharrem Ayı İlk Gün ve Aşure Günü 3 kere okunacak Dua

Muharrem Ayı İlk Gün ve Aşure Günü 3 kere okunacak Dua
MUHARREM AYI DUASI(AŞURE DUASI)
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ALLAHÜMME ENTEL EBEDİYYÜL KADÎM. EL HAYYÜL KERÎM. EL HANNANÜL MENNÂN VE HÂZİHÎ SENETÜN CEDİDETÜN ES’ELÜKE FÎHEL’ İSMETE MİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM. VEL’AVNE ALÂ HAZİHİN NEFSİL’EMMÂRETİ BİSSÛİ VEL’İŞTİGÂLE BİMA YUKARRİBUNİ İLEYKE YÂ ZELCELALÎ VEL’ İKRAM. BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMÎN.
DUANIN MEALEN TERCÜMESİ
Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan. Varlığı, Hayatı, Kullarına Keremi, Ziyade Merhameti, Nimetler bağışlaması, sonsuz devamlı olan, yalnız sensin ALLAHIM! İşte bu yeni yıldır ki; Bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime sahip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı Senden dilerim. EY CELÂL VE İKRAM SAHİBİ ALLAHIM!
Not; PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV), buyurdular ki;
Herkim Muharremin ilk günü bu duayı 3 kere okursa, ALLAH CELLE CELÂLÜHÜ, o kimseyi gelecek Muharreme kadar bütün belalardan emin kılar.
(Hadisi Sahinin Mealen Tercümesi); Şeyh Şihabüttin’i Sühreverdi’den menküldür ki; Herkim, bu duayı Aşure Günü 3 kere okursa ölümünden de emin kılar. Zira o sene ölümü mukadder olan kimse bu duayı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hamiş).

MUHARREMİN ÎLK GÜNÜNE MAHSUS İstemediği her şeyden 1 sene boyunca korunmak için biiznillah.

MUHARREMİN ÎLK GÜNÜNE MAHSUS

İstemediği her şeyden 1 sene boyunca korunmak için biiznillah.

Rivâyete göre: “Muharremin ilk günü 360 (üç yüz altmış) kere Âyete’l-Kürsî’yi okuyan ve her birinin başında besmele çeken ve bu sayıyı tamamladıktan sonra:

“Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem.”

“Ey halleri değiştiren Allâh! Kendi kuvvetin ve kudretinle bizim hâlimizi hallerin en güzeline çevir. Ey Ulu ve Ey Yûce! (Duâmızı kabûl eyle.) Allâh-ü Te’âlâ, Efendimiz Muhammed (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm)’e ve âl-i ashâbına salât ve selâm eylesin!”

Diye duâ eden kişi istemediği her şeyden korunur.” Bu böylece denenmiş ve doğru çıkmıştır.

Kasr-ı Ârifân dergisi, Sayı:39, aralık 2010, (Mâü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:166.)