REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK BİR DUA

Dikkat; rivayet edilen bu duanın arapçasını bulamadık. Türkçesinde yanlış yazılmış yerleri bilemiyoruz varsa eğer. Üzerimizde sorumluluk kalmasın. Herkes bunu bilerek okusun. Ama dua hakkında güvenilir bir bilgi bulursak buradan bildiririz.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK BİR DUA
 
Bu dua Ebul Fukara Şeyh Şerafettin hazretlerinin tavsiye buyurdukları muhim
bir dua nev’idir ki, rebiülevvel ayının her gecesi okunabilir.Mümkün olmadığı halde ilk gecesi 12nci ve 18nci geceleri mutlaka okunmalıdır.
 
”Euzubillahiminrşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vessalamü
ala men la nebiyye badehu ve ala alihi ve eshabihiellezine haceru ve canedu bil enfüsi vel emvali..Allahumme inna neteves selü ileyke bi habibikel ağzemi ve resulükelefhami entuine
lena fi cemiil umumi fil yevmi va gada fe inne cahehu indal lahil azim…Allahumme inna nes’elüke ianen la zıddelahuve en tevhiden la yukabiluhu şirkün ve taaten latukabiluha masiyetün ve nes’elüke yakınen la yukabiluhu şirkün ve
taaten la tukabiluha masiyetün ve nes’elüke yakınen la yukabiluhu şekkin bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine fi misli haza şehriş şerif.Allahumme inna nes’elüke tevbete ve devameha ve neuzubike minel mağsıyeti ve eshabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucu
mi lataratiha ve affid aleyna min bahri keremike ve cü dike hatta nahruca mıned dünya ales selameti min vebaliha bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine…
.Allahümme inna nes’elüke lisanen li taatike ve atina
maazalike ma la aynün raet vela üzünün semiat vela ala kalbi beşerin bi hurmeti men erseltehü rahmetenil alemine fimisli haza şehriş şerif…Allahümme fe nes! elüke ivadehu fakten tashabihu envarü ma habbetike fe innehu kat zaharatis saadetü alaa men ahbebtehu
ve zeheratiş şekavetü ala men gayreke melekehu
feheblehu min nevahibiş suedai ve ağsinna min
mevaridil eşkiyai bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil
alemine.Allahümme yessir lena umurena maarrahati li kulubina ve ebdanına vesselameti ve afiyeti fidinina ve dünyaya ve künlena sahiben fi seferina ve lalifetenfi ehlina vatmıs ala vucuhi adaina vem sahhüm ala mekanetihim fela yestetinünel mudiyye velel mecie ileyna velev neşau le temesna ala ağyunıhım festabekus sırate feenna yubsirune bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif..Allahumme inna nes’elükel ismete fil harekati vessakaneti vel kelimati vel iradetı vel hatarati minezzunubi veşşukuki vel evhamis
saireti lil kulubi an mutaatil guyubi bilhürmeti menersel tuhu rahmetenlil alemine…Allahumme ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icmağ beynena ve beynes sıtkı ven niyeti vel ihlasi vel iradeti vel nuşui vel mukarabeti vel yakini vel vakari vessellimi vet tafvidi bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine…Allahumme ve künlena sem’an ve basaran ve lisanen ve kalben ve yeden ve müeyyeden bi hürmeti men erseltehü rahmeten lilalemine fi misli haza şehriş şerif..Allahumme la tüazzibna bi iredetina ve hubbi şehevatina feneşkale ev
nahcibe ev nefrece bi vücüdi muradina ev nashate ev nüssellimine teslimen nifaki indel fakti ve ente alemu bi kulubina ferhamna bin naililekberi vel medidil efdali ven nuril ekmeli ves saadetil ezeliyeti inneke ala külli şey’in kadir bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine allahumme ya men la yeskuni kalben illa bi kurbihi ve envarihi vela yahya abdin illa bil suhafihi ve ibrarihi vela yebga vücudun illa bi imadadihi ve isharihi ya men anese ibadetül ahyare vel ebrare ve l evliyaehül mukarrabine bi münacetihi ve esrahiya ya men emate ve uhya ve uksa ve edna ve es’ade eşka ve adelle ve heda ve efkare ve ağna ve afa ve ebla ve kaderde ve kaza küllün bi azimin tedbirihi ve sabıki takdirihi zalike takdirül azizül alim. Allahümme ya rabbi eyyüyabin yuksadu gayrü babike ve eyyü cenabin yeteveccehu ileyhi gayrü cenabike ve hel fil vücudu rabbün sivake fe yurca enfil memleketi ilahün gayrüke fe yutlabe minhül atau vel hasenatü emhel hakimün gayrüke fe turfealeşşekva em helmin mecalin lil abdil fakiri yağtemitu alyhi emhel sivake keremmük e ve cu’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela
keremmüke ve cü’dike ya men la melcee minhü illa
ileyhi fela tuhayyib recaena ya kadimel ihsani bi
hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.
Allahümme ya men yüciru vela yucaru aleyhi elhemtena fe arrifna ve gayrike ha hünna rabbün fe yurca ev cevadün fe yüseel eminhül atau kad cefanil karibu ve mellenit tabibu ve şemete biyel adavvu ferrakibu veştedde biyel kerbu ven necibu ve entel muinu ve entel alimul kadiru. Ya rabbi! İlâ men eşteki ve entel hafizul kerimu em bimen estağisu ve entel ganiyyül metinü emilâ eltecie ve ente seddarül uyub.Allahümme innî es’ elâkel feyze indel kazai ve menaziles şühedâi ve ayşeş sühedai ven narsa alel aai ve murafakatel enbiyai bi
hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemin.Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemili evaidihi ve keremihi yeteallâkul recune ya men bi sultani kahrihi ve azimi rahmetihi yestağisul muttarune irhem bi cudike abden melenu sebebün yercü sivake bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.Allâhümmec’âl evvele yevmina haza islâhen ve evsatehu felahen muahhirehu necahen bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif.Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsatehu niğmeten ve ahirehu tekrimeten
bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemine.Allahümme inna neuzubike min cehdil belâi ve derekiş şekai ve suil kazai ve şemetil adai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.
Ve salli vessellim alâ eşrefi ve es’adi cemiil enbiyai
vel mürselin seyyidina Muhammedin ve aleyhim ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin…el Fatiha”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s