Ebu Hureyre radiyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
” Zülhiccenin ilk onundan ziyade Allahu Teala hiç bir günde kendisine ibadet olunmasını sevmez. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı ibadetle ihyası da, Kadir gecesinin kıyamına denktir. ( Tirmizi, savm : 52,no : 758, 3/131 )
Bu hadisi şeriflerden kesin bir şekilde anlaşıldığı üzere; daha çok sevap kazanılması cihetinden Zilhiccenin ilk 10 günündeki ameller, sene içerisindeki diğer bütün günlerden üstündür.

Yine Zilhicce ve ilk on gününün fazileti hakkında Ebu Hureyre radiyallahu anh’dan. rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

” Allahu azze ve celle zamandan bir kısmı diğerlerine karşı seçmiştir, Allahu tealanın zamanlar içerisinden en sevdiği dönem haram aylardır. Allahu tealanın o haram aylar içerisinden en sevdigi ay Zülhiccedir. Allahu tealanin zülhicceden en çok sevdigi bölüm ise o ayın ilk on’udur.”

( Beyhaki, Şu’abu’l-iman, no : 3465, 7/330-331)

Ka’bül-Ahbâr radiyallahu anh şöyle demiştir : ” Allahu teala şehirler arasında seçim yaptı,buna göre şehirlerin Allahu teala’ya en sevgilisi Beled-i Haram’dır ( Mekke’dir).

Allahu Teala zaman dilimleri arasında bir tercihte bulundu, Buna göre zaman cüzlerinin Allahu Tealaya en sevgilisi haram aylardır, bu ayların Allahu Teala ya en sevgilisi ise Zülhicce ayıdır. Zülhiccenin Allahu Tealaya en sevgilisi ise ilk on’udur.

Allahu Teala günler arasında bir ihtiyarda bulundu , buna göre günlerin Allahu Tealaya en sevgilisi cuma günüdür. Allahu Teala geceler arasında da bir tercih yaptı, buna göre gecelerin Allahu Tealaya en sevgilisi Kadir gecesidir. Allahu Teala gece ve gündüz saatleri arasında bir seçim yaptı, buna göre saatlerin Allahu Tealaya en sevgilisi farz namazların (ilk) saatleridir.

Allahu Teala sözler arasında bir tercih yaptı, buna göre kelamların Allahu Tealaya en sevgilisi :

” La ilahe illal-lahu vallahu ekber ve subhanallahi velhamdulillahi ”

“Allahtan başka hiç bir ilah yoktur, Allah her şeyden büyüktür. Bütün noksanlıklardan tenzih Allah’adır. Bütün hamdler Allaha mahsustur” zikirleridir. ( Beyhaki, Şu’abu’l-iman, no : 3740 ; Süyûti, ed-Dürrul-mensûr, 7347)

” Rûhu’l-beyân tefsiri’nde zikredildigine göre ; Zülkade ve Zülhicce ayları haram aylardandır. Şu özellikleri onlara şeref olarak yeter ki, Allahu Teala Musa aleyhisselama onları oruçlu geçirmesini emretmiş, o iki ayı hâcet ve dileklerin kabul mahalli kılmış ve münacatın mikatı ( kendisiyle sırdaş olmak için tayin edilen zaman ) yapmıştır. ( İsmail Hakkı, Rûhul Beyan, 3/229 )

Ebu’d-Duha rahimehullah’dan nakledilgine göre İmam-ı Mesrûk radiyallahu anh : Fecr süresinde ” vel fecr” veleyâlin aşr” fecre ve on geceye andolsun ayeti kerimelerinden sorulduğunda Zülhiccenin ilk onunu kastederek : ”işte bunlar senenin en faziletli günleridir”demiştir. ( Abdurrezzak,el-Musannef, 4/376) tefsiru ibni cerir, 30/169)

İmam-ı Dahhak rahimehullah a göre Zülhiccenin ilk on günü, Ramazanın son on gününden de üstündür. Zira Allahu Teala Fecr süresinin evvelinde hem bu günlerin ilkinin sabahına, hem de on günün gecelerine yemin etmektedir.

İmam-ı Mücahid radiyallahu anh şöyle demiştir: ” Senenin günlerinde yapılan hiç bir amel Zülhiccenin onunda yapılandan daha faziletli olamaz. İşte onlar, Allahu Tealanın Musa aleyhisselam için tamamladığı on gündür.” ( Sûyuti, ed-dürrül-mensur, 6/539 )