Abdullah Çetin Farukî Hazretleri’nin Salavatı(Abdullah Faruki el-Müceddidi hz. lerinin SALAVAT-IŞERIFE-I FARUKIYYE )-Salatı Farukiyye-Farukiyye Salavatı

Abdullah Fârûkî el-Müceddidî Hazretleri’nin dedesi Muhammed Hamdî Efendi, Hz. Ömerü’l Fârûk (r.a) soyundan, aslen Siirt’in Varkanıs Köyünden Şeyh Fethullah Varkanısî (k.s)’nin akrabalarından Hasan Ağa adı ile mâruf zât ile Mahbûbe Hatun’un izdivâcından dünyâya gelmiştir. Muhammed Hamdi Efendi, Diyarbakır Askerlik Şubesi reîsi Muhterem Albay Sâlih Efendi’nin kızı Nâzire Sûzan Hanım’la evlenmiş ve bu evlilikten dört çocukları dünyaya gelmiştir. Bu evlatlarının ikincisi Abdullah Çetin Fârûkî Hocaefendi’dir. Mîlâdî 1936, Hicri 1356 yılında Siirt’te dünyaya gelmiştir. Abdullah Çetin, adı; Fârûkî ise resmi soyadıdır.

İlmi

Abdulkâdir Geylanî Hazretleri’nin mânevi işaret ve telkinleriyle hadîs ilmine aşk ve şevk ile eğilmişti. Hâfızasında birçok hadîs-i şerif metin ve tercümeleriyle birlikte mecmû idi. Kendisi hadîs ilmine büyük bir önem verdiği için, talebelerini de hadîs ilmine teşvîk eder, her sohbetinde mutlaka ezberden hadîs okutturur ve anlamlarını verdirirdi.

Sohbet ve derslerinde fıkıh ve akâid ilmine de geniş yer verirdi. Talebelerinin ilimle iştigâl etmeye en az vakti olanlarına bile, zarûrî ilmihâl bilgilerini sohbet ve tekrar metoduyla öğretmiş ve onları bu konuda hassas olmaya teşvîk etmiştir. Kendisi Hanefî mezhebinden olmasına rağmen Hanefî fıkhı ile birlikte Şafiî fıkhı alanında da geniş bilgi sahibi idi. Ayrıca son yıllarda gündemi çokça meşgul eden ve tartışmalara sebep olan Cuma namazı, zuhr-i âhir, rü’yet-i hilâl, bîat, Resûlullah (s.a.v)’in ebeveyni gibi bâzı fıkhî-akaidî konularda kaleme aldığı risalelerle Müslümanları irşad fonksiyonunu son derece ilmî bir şekilde icrâ etmiş idi.
Son zamanlarda kaleme aldığı tasavvufî-ledünnî âyet tefsirleri de Özlenen Fark dergisinde yayınlanmış ve erbâbı arasında büyük ilgi görmüştü. Bu tefsirlerden bir kısmı, Hocaefendi’nin bir Mısır seyahati esnâsında Ezher Üniversitesinin tefsir hocalarına takdîm edilmiş ve Arapça’ya çevilmiştir.
Hadis, tefsir, fıkıh, akâid ve tasavvuf gibi temel İslamî ilimlerde behre sâhibi olan Fârûkî Hocaefendi, yazmış olduğu risâlelerini sağlığında kitaplaştırmış ve bunlara Farukiye Vakfı yayınlarının arasında bastırmıştır. Vefâtına yakın basıma hazırladığı eserleride vardır ve bunlar önümüzdeki aylarda basılacaktır inşâallah.

Salât-ı Fârûkiyye – I

Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN RESÛLÜ.
2- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN NEBÎSİ.
3- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN EN SEVGİLİ KULU.
4- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN EN HÂLİS DOSTU.
5- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN EN SEÇKİN KULU.
6- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN EN YAKIN KULU.
7- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN EN HÂLİS KULU.
8- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN HÜCCETİ.
9- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN RAHMETİ.
10- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN NÛRU.
11- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN RESÛLÜ HZ. MUHAMMED.
12- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN YARATTIKLARININ EN HAYIRLISI.
13- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN MEKKELİ KULU.
14- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN KUREYŞLİ KULU.
15- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN MEDİNELİ KULU.
16- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN SEÇTİĞİ KULU.
17- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN YÜCELTTİĞİ KULU.
18- Salât ve selâm üzerine olsun EY ALLAH’IN HALÎFESİ.
19- Salât ve selâm üzerine olsun EY TÂCIN VE Mİ’RÂCIN SÂHİBİ.
20- Salât ve selâm üzerine olsun EY HAVZIN VE KEVSERİN SÂHİBİ.
21- Salât ve selâm üzerine olsun EY ŞEFÂAT-İ UZMÂNIN SÂHİBİ
22- Salât ve selâm üzerine olsun EY NÜBÜVVET NÎMETİNİN SÂHİBİ.
23- Salât ve selâm üzerine olsun EY NÜBÜVVETİN VE RİSÂLETİN SONUNCUSU.
24- Salât ve selâm üzerine olsun EY MEDİNELİ NEBÎ.
25- Salât ve selâm üzerine olsun EY MEKKELİ NEBÎ.
26- Salât ve selâm üzerine olsun EY ARABLARDAN ÇIKAN NEBÎ.
27- Salât ve selâm üzerine olsun EY HİCAZLI NEBÎ.
28- Salât ve selâm üzerine olsun EY HÂŞİMÎLER’DEN ÇIKAN NEBÎ.
29- Salât ve selâm üzerine olsun EY KUREYŞ’TEN ÇIKAN NEBÎ.
30- Salât ve selâm üzerine olsun EY MÂSUM, PÂK NEBÎ.
31- Salât ve selâm üzerine olsun EY PEYGAMBER OLUNCAYA KADAR ÜMMÎ OLAN NEBÎ.
32- EY ALLAHIM! PEYGAMBERLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
33- EY ALLAHIM! NEBÎLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
34- EY ALLAHIM! MÜ’MİNLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
35- EY ALLAHIM! MUTTAKÎLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
36- EY ALLAHIM! SÂLİHLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
37- EY ALLAHIM! ISLÂH EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
38- EY ALLAHIM! SÂDIKLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
39- EY ALLAHIM! TASDÎK EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
40- EY ALLAHIM! SABR EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
41- EY ALLAHIM! ŞÂHİD OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
42- EY ALLAHIM! ŞÂHİD OLUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
43- EY ALLAHIM! KALBİ PEKİŞMİŞLERİN VE CESURLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
44- EY ALLAHIM! KURTARICILARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
45- EY ALLAHIM! KURTULUŞA ERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
46- EY ALLAHIM! İCÂBET EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
47- EY ALLAHIM! ZÂHİDLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
48- EY ALLAHIM! TÖVBE EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
49- EY ALLAHIM! SENDEN KORKANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
50- EY ALLAHIM! ACIYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
51- EY ALLAHIM! AĞLAYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
52- EY ALLAHIM! NAMAZDA KIYÂM EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
53- EY ALLAHIM! NAMAZDA RÜKÛ EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
54- EY ALLAHIM! SECDE EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
55- EY ALLAHIM! NAMAZ KILANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
56- EY ALLAHIM! KUR’ÂN OKUYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
57- EY ALLAHIM! NAMAZDA KA’DE YAPANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
58- EY ALLAHIM! DÜNYÂ METÂI AZ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
59- EY ALLAHIM! YAKÎNE ERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
60- EY ALLAHIM! MÜNÂCÂT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
61- EY ALLAHIM! KURRÂ HÂFIZLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
62- EY ALLAHIM! AÇ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
63- EY ALLAHIM! SANA HAMD EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
64- EY ALLAHIM! MÜRŞİDLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
65- EY ALLAHIM! NAZAR EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
66- EY ALLAHIM! BEREKETLİLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
67- EY ALLAHIM! TEVHÎD EHLİNİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
68- EY ALLAHIM! HAKKI SÖYLEYENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
69- EY ALLAHIM! YARDIM OLUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
70- EY ALLAHIM! YARDIM EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.

Salât-ı Fârûkiyye – II

72- EY ALLAHIM! RİSÂLETİN VÂRİSİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
73- EY ALLAHIM! MUZAFFER OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
74- EY ALLAHIM! RIZIKLANDIRILANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
75- EY ALLAHIM! ARZU EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
76- EY ALLAHIM! ŞEFKATLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
77- EY ALLAHIM! CİHAD EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
78- EY ALLAHIM! ÇOKÇA TÖVBE EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
79- EY ALLAHIM! ÜLFET EDİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
80- EY ALLAHIM! SANA YÖNELENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
81- EY ALLAHIM! SANA İBÂDET EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
82- EY ALLAHIM! SENDE FAKÎR OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
83- EY ALLAHIM! MUVAFFAK OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
84- EY ALLAHIM! ARKADAŞLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
85- EY ALLAHIM! MURADLARINA ERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
86- EY ALLAHIM! AMEL YAPANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e Salât ü selâm eyle.
87- EY ALLAHIM! SANA SIĞINANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
88- EY ALLAHIM! KURTULUŞA ERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
89- EY ALLAHIM! TEMİZ, PÂK OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
90- EY ALLAHIM! AÇIK OLAN İNSANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
91- EY ALLAHIM! TÂBÎLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
92- EY ALLAHIM! FAZÎLETLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
93- EY ALLAHIM! ÇOKÇA ŞÜKREDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
94- EY ALLAHIM! ÇOKÇA TEMİZLENENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
95- EY ALLAHIM! SANA İTÂAT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
96- EY ALLAHIM! KENDİSİNE MERHAMET EDİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
97- EY ALLAHIM! BAĞIŞLANAN, AFFEDİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
98- EY ALLAHIM! TALEP EDEN, İSTEYENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
99- EY ALLAHIM! MATLÛP OLUNAN, İSTENİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
100- EY ALLAHIM! TERTEMİZ KILINANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
101- EY ALLAHIM! ÇOK ORUÇ TUTANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
102- EY ALLAHIM! EMİRLERİNİ TİTİZLİKLE AYAKTA TUTANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
103- EY ALLAHIM! SANA DÂİMÂ YÖNELENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
104- EY ALLAHIM! SANA ULAŞANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
105- EY ALLAHIM! SENİ SEVENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
106- EY ALLAHIM! SENİN SEVDİKLERİNİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
107- EY ALLAHIM! VİRD EDİNİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
108- EY ALLAHIM! DUÂSI MAKBÛL OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
109- EY ALLAHIM! SANA İŞTİYAK DUYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
110- EY ALLAHIM! SANA ÂŞIK OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
111- EY ALLAHIM! KENDİSİNE ÂŞIK OLUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
112- EY ALLAHIM! SENİ HAKKIYLA BİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
113- EY ALLAHIM! RIZÂN İÇİN VAAZ EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
114- EY ALLAHIM! SEMÂVÎ KİTAPLARDA ZİKREDİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
115- EY ALLAHIM! RİSÂLET VE İSLÂM’LA NÎMETLENDİRİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
116- EY ALLAHIM! SENİN YÜCELTTİKLERİNİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
117- EY ALLAHIM! EMRİNİ TEBLÎĞ EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
118- EY ALLAHIM! DÎNİNE ÇAĞRILANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
119- EY ALLAHIM! EDEB ÖĞRETİCİLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle .
Salât-ı Fârûkiyye – III

120- EY ALLAHIM! MÜFESSİRLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
121- EY ALLAHIM! MUALLİMLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
122- EY ALLAHIM! AKILLILARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
123- EY ALLAHIM! NEFSİNİ BAŞKASI UĞRUNA FEDÂ EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
124- EY ALLAHIM! SOYLULARIN VE CÖMERTLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e Salât ü selâm eyle.
125- EY ALLAHIM! SANA ÇOKÇA İBÂDET EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
126- EY ALLAHIM! EMİRLERİNİ İŞİTİP, İTÂAT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
127- EY ALLAHIM! SANA YAKÎN OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
128- EY ALLAHIM! CİHÂDA TEŞVÎK EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
129- EY ALLAHIM! ÇOKÇA FERAHLANDIRIP, SEVİNDİRENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
130- EY ALLAHIM! SANA YAKLAŞANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
131- EY ALLAHIM! SENİNLE KARŞILAŞANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
132- EY ALLAHIM! SENİ ÇOKÇA TESBÎH EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
133- EY ALLAHIM! SENİ YÜCELTENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
134- EY ALLAHIM! KUR’ÂN’I TERTÎL OKUYUŞU İLE OKUYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
135- EY ALLAHIM! MÜREBBÎLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
136- EY ALLAHIM! KENDİSİNDEN ŞEFÂAT UMULANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
137- EY ALLAHIM! SENİ HAKKIYLA TANIYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
138- EY ALLAHIM! İNCE ANLAYIŞ SÂHİBİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
139- EY ALLAHIM! ÎMÂNA, HAKKA ÇAĞIRANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
140- EY ALLAHIM! ORUÇ TUTANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
141- EY ALLAHIM! İHSANDA BULUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
142- EY ALLAHIM! NEFSİ TERTEMİZ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
143- EY ALLAHIM! KEMÂLE ERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
144- EY ALLAHIM! HAYIR YARIŞINDA ÖNCÜLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
145- EY ALLAHIM! HAYIRDA, GEÇMİŞ PEYGAMBERLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
146- EY ALLAHIM! MÂSUMLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
147- EY ALLAHIM! MUHÂFAZA OLUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
148- EY ALLAHIM! ŞEFÂAT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
149- EY ALLAHIM! ŞEFÂATİ KABÛL OLUNANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
150- EY ALLAHIM! ULULARIN, AZAMET SÂHİPLERİNİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
151- EY ALLAHIM! TE’LÎF EDİCİLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
152- EY ALLAHIM! SENİN VAHDÂNİYETİNİ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKARANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
153- EY ALLAHIM! ÇOKÇA SADAKA VERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
154- EY ALLAHIM! MUVAFFAK OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
155- EY ALLAHIM! İNSANLARIN SUÇLARINI AFFEDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
156- EY ALLAHIM! HERŞEYİ BIRAKIP, YALNIZ SANA YÖNELENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
157- EY ALLAHIM! SENİN İÇİN HÜZÜNLÜ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
İÇİN SEVİNÇLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
159- EY ALLAHIM! KENDİSİNE KİTAP İNDİRİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
DÜNYÂDAN, SANA YÖNELTENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
161- EY ALLAHIM! HER TÜRLÜ TEHLİKEDEN EMÎN OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
162- EY ALLAHIM! MÜTEVÂZÎ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
163- EY ALLAHIM! SENİN HİKMETLERİNİ ÇOKÇA DÜŞÜNENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
164- EY ALLAHIM! ZÂTIN, DÎNİN İÇİN HÜCCET KILDIKLARININ Efendisi olan Hz. Muhammed’e Salât ü selâm eyle.
165- EY ALLAHIM! SENİ TESBÎH EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e Salât ü selâm eyle.
166- EY ALLAHIM! ÂLEMLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
167- EY ALLAHIM! SANA İBÂDET VE İTÂAT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
168- EY ALLAHIM! YOLUNA MALLARINI İNFÂK EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
169- EY ALLAHIM! SENDEN GELEN HERŞEYE RIZÂ GÖSTERİP HOŞNUT OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
170- EY ALLAHIM! MÜ’MİNLERİ ESİRGEYEN VE ÇOK ŞEFKAT GÖSTERENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e Salât ü selâm eyle.
171- EY ALLAHIM! SANA GECELERİ ÇOKÇA TEHECCÜD NAMAZI KILANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
172- EY ALLAHIM! SANA HAKKIYLA İSTİĞFÂR EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
173- EY ALLAHIM! SENDEN HAKKIYLA KORKANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
174- EY ALLAHIM! SENDEN ÜMİT KESMEYEN, HEP UMANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
175- EY ALLAHIM! KADRİ YÜCE, ŞEREFLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
176- EY ALLAHIM! ŞEREFLİ, SOYLU, ŞANLI KILDIKLARININ Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
177- EY ALLAHIM! İLİM, KEREM VE FAZÎLETLE ÖVÜLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
178- EY ALLAHIM! EZÂ VE MEŞAKKATİ YÜKLENENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
179- EY ALLAHIM! İŞÂRETLERİ HEMEN KAVRAYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
180- EY ALLAHIM! SANA KASEM EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
181- EY ALLAHIM! DÜNYÂDA İKÂMET EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
182- EY ALLAHIM! DÜNYÂDAN ÂHİRETE GEÇERKEN YOLCU OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
183- EY ALLAHIM! MUHÂCİRLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
184- EY ALLAHIM! DÎNİ BEYÂN EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
185- EY ALLAHIM! AFFEDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
186- EY ALLAHIM! SENDEN UMUP, ÜMİT EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
187- EY ALLAHIM! SENDEN HAKKIYLA KORKANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
188- EY ALLAHIM! SANA KARŞI İHLÂSLI OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
189- EY ALLAHIM! SANA LÂYIK OLMAYAN ŞEYLERİ TERK EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
190- EY ALLAHIM! TEMİZ VE PÂK OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
191- EY ALLAHIM! CÖMERT OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
Salât-ı Fârûkiyye – IV

192- Ey Allahım, İKRÂM EDİLMİŞLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
193- Ey Allahım, ASÎL VE SOYLU OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
194- Ey Allahım, EN ŞECÂATLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
195- Ey Allahım, EN FAZÎLETLİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
196- Ey Allahım, MÜNEVVER İNSANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
197- Ey Allahım, İYİLİĞİ EMREDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
198- Ey Allahım, HARAM VE ÇİRKİN ŞEYLERDEN KAÇINAN İFFETLİLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
199- Ey Allahım, SENİN EMÂNETİNİ TAŞIYANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
200- Ey Allahım, DİNDARLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
201- Ey Allahım, SENİ RÂZI EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
202- Ey Allahım, SENİ HAKKIYLA MEDH EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
203- Ey Allahım, ŞÂNI EN YÜCE OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
204- Ey Allahım, MÜJDECİLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
205- Ey Allahım, UYARICILARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
206- Ey Allahım, SENİN KELÂMINI HAKKIYLA TEFEKKÜR EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
207- Ey Allahım, SENİN DÎNİNİ TE’SÎS EDİP BÜYÜTENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
208- Ey Allahım, BÜTÜN İŞLERİNDE İHLÂSLI OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
209- Ey Allahım, SENİ HAKKIYLA ZİKREDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
210- Ey Allahım, SANA TAM MÂNÂSIYLA BOYUN EĞENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
211- Ey Allahım, SENİN YOLUNDA YOLCU OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
212- Ey Allahım, SENİN YOLUNDA AHD EDENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
213- Ey Allahım, DOĞRU YOLA İLETENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
214- Ey Allahım, HİDÂYETE ERDİRİLMİŞLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
215- Ey Allahım, KENDİSİNDEN İSTİFÂDE EDİLENLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
216- Ey Allahım, SAYGIN VE KADRİ YÜCE OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
217- Ey Allahım, İNSANLARIN GÜZÎDESİ OLANLARIN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
218- Ey Allahım, FETHEDEN FÂTİHLERİN Efendisi olan Hz. Muhammed’e salât ü selâm eyle.
219- Ey Allahım, GÜNAHKÂRLARIN ŞEFÂATÇİSİ olan Hazret-i Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle. .
220- Ey Allahım, kıyâmet günü yer, başka bir yerle değiştirildiği zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
221- Ey Allahım, göğüslerde ne varsa derlenip toparlandığı zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
222- Ey Allahım, hasenâtların (iyi amellerin) ortaya çıkarıldığı zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
223- Ey Allahım, Seyyiâtlar (kötü ameller) iyiliğe çevrildiği zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
224- Ey Allahım, seyyiâtlar indirildiği zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
225- Ey Allahım, ihtiyaçlar kaldırıldığı zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
226- Ey Allahım, cennet mü’minlere yaklaştırıldığı zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
227- Ey Allahım, ruhlar çiftleştirildiği zaman Hz. Muhammed (s.a.v)’e salât ü selâm eyle.
228- Ey Allahım , Vahyin bekçisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e sınırsız ve sonsuz salât ü selâm eyle.
229- Ey Allahım , Hz. Muhammed (s.a.v)’e ve âline, bildiğin şeylerin adedince salât ü selâm ve bereket ihsân eyle.
230- Ey Allahım , Hz. Muhammed (s.a.v)’e, salâvat getiren önceki ve sonraki insanların getirmiş oldukları salâvatların kat kat fazlası, milyarların milyonlarla çarpımınca salât ü selâm olsun. Ve aynı bunun kadar da nebî ve resûllere, Allah’a yakın olan meleklere, sana itâat ehline salât ü selâm olsun.
231- Ey Allahım , Hz. Muhammed (s.a.v)’e ve âline, dünyâda ve âhirette olan bütün şeyler adedince salâtü selâm olsun.
232- Allah’ın (c.c), meleklerinin, nebîlerinin, Resûllerinin ve bütün yaratıklarının salât ü selâmı, peygamberlerin efendisi, muttakîlerin imâmı, nebîlerin sonuncusu, abdest âzâları parlayanların komutanı, günahkârların şefâatçisi, Âlemlerin Rabbinin peygamberine, o’nun âline, ashâbına, zürriyetine, Ehl-i Beytine ve torunlarının hepsine salât ve selâm olsun.
233- Ey Allahım , Cebrâîl (a.s), Mikâîl (a.s), İsrâfil (a.s), Azrâil (a.s), Münker ve Nekir’e, sana yakın olan meleklere, arşı taşıyan meleklere, amelleri yazan meleklere salât ü selâm olsun.
234- Ey Allahım , Hz. Muhammed (s.a.v)’e ve âline, bizi bütün korkutucu şeylerden ve âfetlerden kurtaracağın, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağın, bütün günahlardan temizleyeceğin, katındaki en yüksek derecelere ulaştıracağın, hayatta ve öldükten sonra gâyelerin en yücesine ulaştıracağın bir salât ü selâm ve bereket ihsân et.
235- Ey Allahım , Hz. Muhammed (s.a.v)’e ve âline salât ü selâm ve bereket ihsân eyle. Bütün enbiyâ ve resûllere, sâlih kullarına da çokça salât ü selâm eyle.
236- Ey Allahım , Ben senden bu salavâtlar hakkı için bana uykuda nebîlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i göstererek ikramda bulunmanı, beni, anamı,
babamı, üstadlarımı, ölü ve diri bütün mü’min ve müslümanları bağışlamanı, beni azâbından koruyup rızânı vâcip kılmanı ve çokça selâm eylemeni, rahmetinle istiyorum. Ey acıyanların en rahmetlisi, hamd bütünüyle Âlemlerin Rabbi olan sana mahsustur.

Alıntı