GÜNLÜK ZİKİRLER

gunluk-zikirler/

cumartesi-gunu-kilinacak-namaz-ve-faziletleri/

Akşamın Sünnetinden Sonra Okunan Korunma Duası

Yâ şedîdel quvâ, yâ şedîdel mihâl.

Ezlelte bi qudratike cemîa halqik.

İkfinî şerra a’dânî bimâ şi’te.

Manası:

Ey kuvvetleri şiddetli ve kudreti güçlü olan Zat! Kudretinle bütün yaratıklarını zelil kıldın. Düşmanlarımın şerrine karşı dilediğin suretle bana kafi gel.

Faziletleri:

Rivayet olunduğuna göre her kim akşam namazının sünnetini Kafirun ve İhlas Süresi ile kıldıktan sonra: Yukarıdaki Duayı derse, her türlü sıkıntıdan ve şerden kifayet olunur.

Kaynak; Lalegül Dergisi, Nisan 2013

(Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (94)

______________________________
Hergün 1 Defa
Allâhümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fekbel me’ziratî ve ta’lemü hâcetî fe-e’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî Allâhümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ e’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtehû aleyye ver-rıdâ bimâ kassemtehû lî yâ zel-celâli vel-ikrâm.
Manası
Allah’ım! Gizli ve aşikare her halimi bilirsin,istediğimi de bilirsin,sen dileğimi yerine getir.Gönlümden geçeni de bilirsin,beni mağfiret eyle.Allah’ım,başıma gelen her musibetin senin mukadderatınla olduğunu bildirecek ve taksimatına razı gösterecek sağlam bir imana beni sahip kıl ve gerçek bir yakîni kalbime yerleştir,ey ululuk ve kerem sahibi Allah’ım.
Fazileti
Böyle dua ettikten sonra Allahu Teâla,Hz.Adem’e şöyle vahyetti: “Ey Âdem,Ben seni mağfiret ettim.Hatta evlatlarından kim bu dua ile bana dua ederse onu da mağfiret eder ve bütün sıkıntılarını gideririm.Onu hazine-i gaybiyemden rızıklandırır,zenginleştiririm.Kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder.

_____________________________

TÜM BELALARI-MUSİBETLERİ V.S. ENGELLEYEN DUA

Hergün 1 Defa
Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’aziym.Ma şaellahu kân.Vema lem yeşe’lem yekun.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’aziym.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadiyr ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha.İnne rabbi âlâ sıratın mustakıym.
Manası:
Allah’ım Sen benim Rabbimsin.Sen’den başka ilah yoktur.Ancak Sen varsın.Allah’ım sana tevekkül ettim.(sana dayandım,sana güvendim) Sen Arş-ı Azimin sahibisin.Allah’ın dilediği olur.Dilemediği ise asla olmaz.İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak,ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir.Biliyorum ki,Allah her şeye kadirdir.Gerçek ki Allah,ilmi ile her şeyi kuşatmıştır.Allah’ım ! Nefsimin şerrinden(kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım.Gerçek ki,benim Rabbim doğru-(Hak) yol üzeredir

Fazileti
Her kim gündüzün başında bunu okursa akşama kadar hiçbir bela vurmaz. Gündüzün sonunda okursa (akşam ezanından sonra) sabaha kadar hiçbir bela vurmaz. (Hadis-i Şerif)

Başka kaynaktan;

Rasulü Ekrem(s.a.v) buyuruyor;
”Kim hergün sabah ve akşamları (bu duayı) okursa, Allah Teâlâ o kulunun dünyevi ve ührevi işlerini gidermekte ona Kâfidir.

Dua: ” Allâhümme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azıym. Ma şâellahü kâne ve mâ lem yeşe’lem yekün lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azıym. A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadir. Ve ennellâhe kad ehâte bi külli şey’in ılmâ. Allâhümme inni eûzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsiyetihâ, inni rabbi alâ sırâtın müstekıym.”

” Bir kimse Ebu’d-Derdâ(r.a)’a gelip:” Yâ Ebe’d Derda! Evin yandı.” dedi.Ebu’d-Dera:”benim evim yanmaz. Allah Teala bu kelimelerin okunduğu evi yakmaz, zira be Resulüllah’tan işittim: ”Kim sabahleyin (bu duayı) okursa akşama kadar o kimsenin nefsine, ailesine ve malına bir zarar dokunmaz. Akşamları okursa, sabaha kadar o kimseye bir musibet dokunmaz. ” Ben bu gün bu duyayı okudum, kalkın gidip bakalım eve.” dedi. Gidip gördüler ki, etrafındaki bütün evler yanmış, Ebu’d-Derda’nın evine hiçbir şey olmamış. ”Kaynak : Resüllah’ın dilinden dualar ( Arif pamuk)

Diğer bir kaynaktan;

Anlatılır ki,vaktiyle Medine’de büyük bir yangın çıkar.Ebû Derdâ(r.a) da,o esnada tarlada çalışmaktadır.Bir grup insan yanına yaklaşarak:”Medine’de sizin mahallede yangın çıktı.Senin evin de yanmak üzere.Malın mülkün heba olmadan yetiş!”dediler.O ise çalışmasına devam ederek dedi ki:”İnşâallah hiçbir şey olmaz.”Onun gayet emin bu tavrı karşısında,orada bulunanlar hayli şaşırıp sebebini sordular.Ebû Derdâ Hazretleri;Allah Rasûlü bana bir dua edip dedi ki:”Kim bu duayı okursa malı mülkü Allah’ın hıfzı emanı altında olur.”Ben de bu duayı okudum,diye cevap verdi.

İşlerini bitirdikten sonra yanındakilerle beraber Medine’ye döndüler.Gördüler ki,o mahalledeki bütün evler yandığı halde Ebû Derdâ’nın evine hiçbir şey olmamış.

İşte bu duayı okuyanın malı mülkü,gece gündüz Allah’ın inayetiyle hıfzu eman altında olur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,Allâhümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-Arşil-Azîm,Mâşâallâhü kâne ve ma lem yeşe’ lem yekün,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm,A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîr,ve ennellâhe kad ehâta bi-külli şey’in ilmen,Allâhümme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ inne Rabbî sırâtın müstekîmen.

Kaynak:Gönül İncileri

________________________________________________

Sabahtan ve ikindiden sonra 27 kere (En az 1 kere)
Estagfirullahel ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî
Fazileti
Her kim bu istiğfara devam ederse; ne kendisinde, ne ailesinde, ne mahallesinde, ne de bulunduğu şehirde istemediği bir şey görmez
________________________________________________

Her gün 3 defa (gizli ve açık şirkten korunmak için)
Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu
_________________________________________________

Sabah ve Akşam namazından sonra (10 defa)
(Namaz halini bozmadan, ayağını oynatmadan ve konuşmadan)
La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir
Fazileti:
Hiçbir kötülükle karşılaşmaz, şeytandan korunur, 10 köle azad sevabı alır. O gün ondan daha fazla amel etmiş biri olamaz.

________________________________
Sabah – Akşam 7 defa
Hasbiyallâhu, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm
Fazileti
7 defa bunu sabah-akşam okuyan, derdini düşünerek ve manayı da düşünerek, derdi neyse Allah (c.c.) ona yetecek. Sıkıntısını giderir.

______________________________________________________

Hergün 1 Defa Söyleyen O Günün Şükrünü Eda Etmiş Olur
Allahümme Mâ emsa bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike lek, fe lekel hamdü ve lekeşşükru
Fazileti
Bu akşam bende ne nimet, kullarında ve yarattıklarında her ne nimet varsa sadece sendendir, hiç ortağın yoktur, bütün övgüler ve şükürler sana aittir. Derse.. O gecenin şükrünü öder.
(Hadis-i Şerif)

_____________________________
Her sabah ve her akşam 7 defa
Allahümme ecirni minennar
Fazileti
Şayet bu duâyı okur, o gece de ölürsen, Cenab-ı Hak seni Cehennemden uzak kılar. Aynı şekilde sabah namazını kıldıktan sonra okur, o gün ölürsen, yine Cehennemden âzat kılınmış yazılırsın.
_________________
Gece Yatarken
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîym. İnned dine indellahil İslam. Ene Ala zalike Mine-ş Şahidin
Fazileti
Yatarken kim bu ayeti okursa, Allah (c.c.) ondan kıyamete kadar onun için mağfiret dileyecek olan 70.000 melek yaratır. Bu ayeti okuduktan sonra da: “Allah (c.c.)’ın şahitlik yaptığına şahitlik ederim” derse, Allah (c.c.) kıyamette şöyle buyurur “Katımda kuluma verilen sözüm vardır. Haydi onu cennete sokun” buyurur. (Her gece okunsa her gece aynı fazilet tekrar verilir)

___________________________
Günde 1 Defa
Velemen binyaniha biyedihi lema seevuna vela rizen feramesinehe fenem ala mahidun.
Fazileti
Ömür boyu büyü-sihir tutmaz, evvelce olmuşsa bile batıl olar. Cinlenmis kimseler bile sadece bir kez okumak kifayettir.

______________________________________
Sabah-Akşam 1 Defa Okunur
Bismillâhir rahmânir rahîm
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).
Fazileti
Okuyan o gün ölmez, göçük altında ölmez, yanarak ölmez, boğularak, demir darbesiyle (kurşunla) ölmez.

****

Her namazdan sonra yapılabilecek harika bir dua

——–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s