Kısa dualar

Uzun dualar (cuma, mübarek gece-günlerde okunabilecek)

Mevlana k.s. Dilinden dualar

Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem ‘e

Evlatlarımız için dua

KISA DUALAR

Ey Herşeye Gücü Yeten Rabbim!
Eğer bu kardeşimin derdi varsa, dermanı için
Hasta veya hastası varsa, şifası için
Sıkıntısı varsa, ferahlığı için
Duası varsa, kabulü için
Tövbesi varsa, affı için
Borcu varsa, ödemesi için
Düşmüşse eğer, kalkması için
Hayra niyeti varsa, amel etmesi için
Rabbim senin yardımını taleb ediyorum.
Hem bizim,hem bu kardeşim için kabul buyrulsun inşaAllah.
Mübarek akşamlar hürmetine…
Amin

****

Allahım! Senin rızanı şefaatçi kılarak öfkenden (gazabından rızâna) sana sığınıyorum. Affını şefaatçi yaparak cezandan (azâbından affına) sana sığınıyorum. Senden de sana sığınıyorum. Sana layık olduğun senâyı yapamam. Sen kendini senâ ettiğin gibisin.

****

 

UZUN DUALAR (cuma günü, mübarek günler v.s.)

Allah’ım sana devamlı ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O’nun yardımcılarına hayır duâlar olsun. Yâ Rabbî! Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle. Ey kerîm olan Allah’ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe çevir.
Ey dilediğini yok ve dilediğini var eden Allah’ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle. Vefâtımıza kadar bu hâlimizi devamlı eyle. İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle. Azalarımızı bu işlere yönelt. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.
Yâ Rabbî! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar nasîb eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasîb eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.
Ey yarattıklarını, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah’ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat. Allah’ım! Hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muâmele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem ‘in sesini bize işittirme. Cehennem ‘den ve Cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi Cennet’te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihler ile beraber eyle.
Yâ Rabbî! Cennet’te bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara hakiki tövbe etmeyi nasîb et. Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin.
Yâ Rabbi! Senin yolunda cihat edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et. Yâ Rabbi! Sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider. Belâlardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.Yâ Rabbî! Bizi aziz kıl, zelîl kılma. Bizi, senin rızâna götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.
Yâ Rabbî! Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân et ve bunları devamlı eyle.Yâ Rabbî! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle. Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!
Ey yerlerın göklerin canlı cansız bildiğimiz bilmediğimiz bütün yaratılmışların sahibi, kulunu hesapsız rızıklandıran Rabbim .Bizi rahmetinle rızıklandır, daralmış gönüllerimizi genişlet, bizlere salih amel, amelde muhabbet ver. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma, günahlarımıza karsı bizlere nasuh tövbesi nasip et. Çektiğimiz sıkıntılarımızı günahlarımıza keffaret et. Bizlere kapından başka kapı aratma, yüce huzuruna boynumuz bükük mahcup utanmış bir yüzle el açtık, yüzüm yok Rabbim sen celali zatı hakkı için sevgilim dediğin Muhammed Mustafa s.a.v.’in aşkına ,dostum dediklerin hatırına bizleri affet dualarımızı temiz ağızlardan kabul et. Amin.
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah’ım! Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâd ederek ilahi huzurda el açıp yakarıyoruz.
Ey yapılan dualara cevap veren Allah’ım. Sana itaat edilir Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!
Allah’ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!
Allah’ım Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet, lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları övünme vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Allah’ım cümlemize vicdan genişliği lütfet ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

*****

Mevlana`nın Dilinden Dua

Yâ Rabbî!

Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Yâ Rabbî!
Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin.”

Hz. Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari`yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:

“Ya Rabbi!
Bana ne senin zikrini unutturacak,
sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver.”
Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!
Merhametinle bu duamı kabul et.
Hz. Mevlana`nın Sabah Namazından Sonra Okudukları Dua

Allah`ım kalbimi nurlandır, kulağımı nurlandır,
gözümü nurlandır, saçımı nurlandır, derimi nurlandır,
etimi nurlandır, kanımı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır, altımı nurlandır,
üstümü nurlandır, sağımi nurlandır, solumu nurlandır,
Allahım! nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhametlilerin merhametlisi Allahım merhametinle beni nur et.

Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, canı güzel, ruhu güzel, huyu güzel
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)`in dilindendir.

*****

EFENDİMİZ Sallallahu Aleyhi Vesellem’E

Gül Kokulu Efendime
Yürürken önünden geçtiği bütün nebatın, taşların kendisine selam verdiği Nebi’ye selam:
‘Esselamu elyke Ya RESULALLAH’

Ey bütün varlığın var olmasındaki en büyük sır.
Sana bu mektubu ahir zamanın bir nisan hüznünde, tazeliğinde yazıyorum. Mektuplar arayı kapatır, şefkat dağıtır,elçi olur,feryat dindirir diye sana yolluyorum Ey Nebi. Mektuba da, siteme de, feryada da hakkım yok biliyorum. Fakat bizlerin senden başka kimi var, kimleri var. Arayı açtık seninle, sünnetini rafa koyduk, anmatörenlerinde kalabalık oluşturduk ama özüne inemedik, sözünü dinleyemedik. Dostluklar yolu üzerine gidip gelmemek yolları otlu yapar, dikenli yapar, taşlı yapar, çileli yapar. Arayı açtık yollara, yıllara dikenler oluşturduk.

Ah Efendim, geri kaldık geriye atıldık, tesbih taneleri gibi dağıldık, öz yurdumuzda parya olduk.İzindeyken fermanla dans yasaklatan ümmetin, cihana hükmeden ümmetin, Dicle kenarındaki koyunun hesabını yapan ümmetin, ümmetin gibi olan ümmetin, izini de yüzünü de unutuca geri kaldı. Dinleri hayatımız gibi, dinimiz hayatları gibioldu diğer yaşamlarla. Duaların sırrından uzak kaldık. Viranelerin yascısı baykuşlara döndük Ey Nebi.

Coğrafyamızda kan var, gözyaşı var, cehalet var, zulüm var. Bedenlerimizdeki ezan seslerini top sesleri, feryatlar, çığlıklar bastırır oldu, evlerimiz davetsiz misafirlerle doldu.Doğudaki müslümanın ayağına değen dikenin acısı batıdaki müslümana ninni oldu. Ümmetin gibi yaşamıyor, ümmetin gibi düşünmüyor, ümmetin gibi giyinmiyoruz.Ümmetin gibi ümmet olamıyoruz.

Ümmetin dağınık, ümmetin başsız, ümmetin aç, ümmetin çıplak Ey Resul. Makam, mevki, mal, mülk, itibat yeni Rablar oldular (haşa). Küfür, şirk, inançsızlık bize komşu oldular.İdareler Ömerler bekliyor. Ebubekir’in dostluğu, Ali’nin kılıcı, Osman’ın hayası bize hayal oldular.Oysa Ah Efendim bizlere ne güzel model oldun. modeller sundun. Hani Musab bin Umeyr’in vardı. Uhud’da sancağını taşıyan , genç, cesur, zengin Umeyr. Bütün malını, mülkünü Allah yoluna harcayan, Uhud’un kalplerindeki sızısı, şehidi Umeyr. Hani Hureyren vardı. Örneklerin vardı Ey Nebi senin.

Abdullah bin Cubeyr’in vardı. Hani Uhud dağına yerlerştirdiğin elli okçu vardı ya ‘ne olursa olsun ben işaret vermedikçe ayrılmayacaksınız’ dediğin elli okçu. Onların kumandanı Abdullah Bin Cubeyr.Arkadaşlarını ikna edemeyip direnen ve şehit olan o müjdeli asker. Ümmetin Cubeyrleri bilmiyor Ya Resulallah. Ümmetin başka modeller peşinde. Ey Nebi cehalet asrı kılık değiştirdi.

Ya Resulallah biliyormusun? 21. yüzyılda kzı çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi yok. Yok da ölüm şekil değiştirdi. Kız çocukları bir mal gibi alınıp satılıyor. Kölelik asr-ı cehalet geri geldi, resim aynı renkler farklı.

Biliyormusun Ey Nebi Hamza’yı sinesinden yaralayan ok füzelere dönüştü, yeni binlerce Hamzalar alıyor.

Biliyormusun Ey Resul? Ümmetin seni iki hurmayla iftar açmanla hatırlar. Oysa insanlığın asrımızdaki en büyük felaketi, çaresizliği aşırı beslenme oldu. Miyonlarca açlıktan ölen insan aynı dünyada bulunur oldu.

Ah Efendim ümmeti ümmeti diye sabahlayıp o rahmet gecelerindeki dualarına ihtiyacımız var. ‘ Sen olmasaydın yeri ve göğü yaratmazdım’ sözünün mazharı, bizi yalnız bırakma. Sen ‘aralarında olduğun müddetçe onlara azap edilmeyecek’ sözünün mazharısın.Bizleri bırakma ki senin olduğun yerde azap olmaz.

Ey Nebi; Sen örnekler abidesi, yaşamlar rehberisin. Sen kainattaki herşeyin, herkesin örnek alabileceği bir SEN’sin.

Ey Muhammed, cehalet asrının ortasında açan kardelen çiçeği; Ümitsiz değiliz. Zaten ümitsiz olmamayı senden öğrendik, öğrettiğinden öğrendik.Bedir de babayla oğlu karşı karşıya getiren davan omuzlarımızda, Taif yolculuğundaki sabrın, duan hafızlarımızda, Uhud’un sızısı, kulaklarımızda, Kabe’ye girişindeki tevazun gönüllerimizde yer tuttu. Herşey seninle başlar seninle sona erer. Senin adınla anılmayan bir kalp neye yarar. Biz öze döndük, sensizliğin acısının bedelini ödedik. Yoluna, sünnetine baş koyacağız. Seninle girilmeyen kapılar kapı değildir, senin için akmayan gözyaşı gözyaşı değildir.Senin sevginle akmayan kalp kalp değildir.

GEL EY NEBİ SENİ BEKLİYORUZ…

ALLAH’IM;
BİR İNSAN KOY GÖNLÜME, SEVGİ OLSUN.
O SEVGİLİ SENİNDE SEVGİLİN OLSUN.
ALLAH’IM;
ÖYLE BİR İNSANLA BULUŞTUR Kİ BENDEN ÖNCE ,
O İNSAN SENİNLE BULUŞMUŞ OLSUN
ALLAH’IM;
BANA ÖYLE GÖZLER GÖSTER Kİ
O GÖZLER DAHA ÖNCE SENİ GÖRMÜŞ OLSUN
ALLAH’IM;
BANA BİR AŞK VER BİR AŞK VER Kİ MAŞUĞU BİR NEBİ OLSUN
ÖYLE BİR MUHABBET VER Kİ ADI ‘MUHAMMED’ OLSUN…R.N.SARIKAYA

*****