İbrâhim-i Dessûkî k.s.’nun salâvâtı

SALAVAT:

Allahümme salli ve sellim alezzâtîl Muhammedîyyetil latîfetil ehadiyyeti Şemsi semâil esrâri. Ve mazharil envâri. Ve merkezi medâril celâlî Ve kutbi felekil cemâlî. Allahümme bisirrihi ledeyke. Ve bi seyrihi ileyke âmin havfî ve âkil asreti vezheb hüznî ve hırsî. Ve kün lî ve hûznî ileyke minnî. Verzuknîl fenâe annî. Vellâ tec’alnî meftunen bi nefsî. Mahcûben bi hissî. Vekşif lî an küllü sirrin mektûmin Yâ Hayyü Yâ Kayyûm!
MÂNÂSI:

“ALLAH’ım! Sırlar Semasının güneşi, nûrların mazharı, Celâl Dâiresinin merkezi (dönüm noktası : akdes noktası), Cemâl Feleğinin (yörüngesinin) kutbu (devrânda devreden cismin cihân çarkının aksı) olan; Ahadiyyet (her hususta mutlak teklik) lâtifetinin (Ahadiyyetten Ahmedîyyete lütûf edilen incelik ve hakikatlerin) tecellîgâhı (ilk zuhûr yeri, çoğalma ocağı olan) Zât-ı Muhammedîyyete salât-ü-selâm eyle! ALLAH’ım! O’nun Senin yanındaki sırrı (teslimiyet) ve Sana olan (istikamet) seyrinin hakkı için; korkumu gider emin kıl (emniyette eyle), (imkanla imtihan seyr-ü-sülûkümde, teslimiyet ve istikamet tevhidinde) ayak kaymalarımı (yolda sürçmelerimi, takılıp düşmelerimi yoldan geri kalmalarımı) azalt, hüznümü (üzüntümü, kederimi) ve hırsımı (dünyaya tamahkarlığımı) gider (bertaraf et), benden yana (lehime) ol; beni, benden Kendine (Sana) al (çek), beni benden fenâ ile rızıklandır (benlik hastalığımdan kurtar, benliğimin yok olmasına izin, inâyet ve hidâyet eyle, nefs perestlikten âzâd et!). Beni nefsime meftun kılma (nefsimin fitnesine düşürme, nefsimin hevâ ve hevesiyle sihirletme, nefsime tüm gönlümü verip ona vurulan, düşkün ve âşık olan kılma!). Âfâkı (dış dünyayı) tanıdığım hislerimi (enfüsümü ve özümü tanıdığım duygularımı) bana (şühûdî tevhid tekemmülüme) hicâb (perde, engel, yol kesici, çeldirici) etme! Bana her türlü, tüm gizli (saklı) sırları aç (ifrat ve tefritten koru, i’tidal üzere ve hazımlı kıl, şaşırtma-taşırtma!) YÂ HAYYU YÂ KAYYÛM (celle celâluhu)!”

FAZİLETİ:
***İbrâhim-i Dessûkî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı: çok azîz bir Muhammedî âşık olup Evliyâullah: “ Bu salâvâtın faziletini ALLAH (cc) bilir.” demişlerdir.

***
Fazileti: İbrahim Düsûkî (k.s.) hazretleri buyuruyor ki:
“Kim bu salâvatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzâtlar okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salâvatın her harfi Allah Resûlü’nün (s.a.v.) izniyle yazılmıştır.”(3 kere okumak eniyisi)

NOT: İbrahim Dussuki Hazretlerinin, Salavatı Şemsiyye ile bu salavat çok küçük değişiklikler ile hemen ayni gibi. Allah makbul eylesin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s