İbrahimiyye Salavatı

SALAVAT:
“Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid.”
MANASI:
Allahım Efendimiz Muhammed’e ve Aline salat et, yine Efendimiz’e ve aline bereket ihsan et, tıpkı Alemlerde Efendimiz İbrahime ve Aline salat ettiğin ve bereket verdiğin gibi. Doğrusu sen övülensin, yücesin.
“Ahmed1 tercüme etmiştir.

****************************************

İbrâhimiyye salavâtı

SALAVAT:(Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’I- âlemîn inneke hamîdün mecîd).

“Allah’ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed’e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i bey-tini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’e ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin”.

İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis âlimlerinin eserlerine aldıkları ve “İbrâhimiyye” adıyla bilinen bu salavât-ı şerîfe en önemli salavâtlardan biridir ve çokça okunmalıdır. İmam Nevevî ve diğer bazı âlimler, İbrâhimiyye salâvâtınm en üstün salavât şekli olduğunu belirtmişlerdir. Buhârî, el-Edebü’l- müfred’inde (hadis nr. 641), bu salavâtla ilgili olarak Hz. Peygam- ber’den nakledilen şöyle bir rivayete yer vermektedir: “Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim”. Bunu bin kere okumanın, Efendimizi görmeye vesile olacağı da söylenmiştir (Süleyman Uludağ, “Delâilü’l-hayrât”, DM, IX, 113; Buhârî, “Enbiyâ”, 10; Tirmizî, “Vitr”, 20; Darîmî, “Salât”, 85; Mâlik, el-Muvatta, I, 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162, 199; III, 74; IV, 118-119; Nebhânî, Efdalü’s-salavât, s. 56).

İmam Nevevî, bu salâtın, Buhârî ve Müslim’in sahihlerinde yer aldığı için diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Hz. Peygamber’e en üstün bir lafızla (ifadeyle) salâtü selâm okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması halinde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir (Nebhânî, Efdalü’s-salavât, s. 59).

SALAVAT:(Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike’n-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en- nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l-âlemîn inneke hamîdün mecîd).

“Allâh’ım! Senin kulun, resûlün ve ümmî nebin Muhammed’e, Ehl-i beytine, hanımlarına, İbrâhîm ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi rahmet eyle. Âlemlerde İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i, muhterem hanımlarını ve zürriyetini de mübarek kıl”.,

*********************************************************************************************************

İbrâhimiyye Sığası
__________________

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ
عَلَي سَيِّدِنَا اِبْرَهِيْمَ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد

SALAVAT:
__________
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik âla seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barikte ala seyyidina ibrahime ve ala seyyidina ibrahime fil allemiyne inneke hamidün mecid.

HAKKINDA VE FAZİLETİ
_______________________
Bu sîğa, Rasulullah’e yapılacak salât sîğalarının en mükemmelidir.Bu nedenle:Bir kişi “Rasulullah’e en faziletli salâtı yapacağım.” diye yemin etse,yemininde yalancı olmamasının yolu bu salâtı okumasıdır.Çünkü Rasulullah’ in ashâbına öğrettiği sîğaadan daha üstün bir lafız olamaz.
İbni Hacer-i Heytemî’nin nakline göre farz namazda olsa “Seyyidinâ” lafzının ziyade edilmesi edebe daha uygundur.
Buhârî’nin,bir eserinde rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte bu salâtı okuyana Rasulullah’in

<<**>>şahit ve şefaatçi olacağı zikredilmiştir
<<**>>Bu salâtı 1000 kere okuyanın Allâh-u Te’âlâ’yı rüyasında göreceği bazı meşayıhtan nakledilmiştir.
<<**>>Bazı veliler de 1000 kere okumanın,Rasulullah’i görmeyi mûcip olacağını zikretmişlerdir.

__________________________________________________________________________________________________________________________

alıntı

**********************************************************************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s