KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALAVAT/DİĞER ADI SALATI NURİL KIYAMETİ veya Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı -ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ)

Evliyaullah; bu salavat kudret hattıyla bir taş üzerine yazılmış olan salavattır, demişlerdir. Salatı Nuril Kıyameti, diye isim verdikleri bir salavattır. Bu isimle adlandırmalarının sebebi, bu salavatı okuyan kimseye okunduğu o andan itibaren meydana gelecek olan nurun çokluğundandır.

Rivayete göre Abdulkadir Geylani hazretleri seyahatı esnasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görür çok hoşuna gider. Mana aleminde büyük bir salavat olduğunu anlar. İşte bu salavat da Kudretten taş üzerine yazılan salvatı şerifedir. Yetmiş bin diğer salavata muadildir.

*Yetmiş bin diğer salavata muadildir.

*Diğer rivayette;
Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır. ”

*Diğer bir rivayet; Bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan yüzbin salavat-ı şerife getirmiş sayılır.
Az bir zamanda Hazreti Peygamberin ruhaniyyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

 

Okunuşu:

” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedim bahri envârike ve ma’dini esrarike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve imâmi hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücû di vessebebi fî külli mevcû din ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedû mü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehâ lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn. ”

Mânâsı:

” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin. ”

 

NOT:Başka Kaynakta(son kısmı değişiktir.)

Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir.” “Başka Kaynakta
Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, “hâ”sı rahmet, “mîm”i mülk, “dâl”ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!

Not:ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin. (bu kısım çevrilmemiştir. İki salavatta tek fark son cümleleridir.)”

alıntı

One thought on “Kudretten taş üzerine yazılan salavat-Diğer adı da Salatı Nuril Kıyameti veya Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı /Hz.Abdülkadir Geylani).

  1. Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esrârike ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hađratike ve ţırâzi mülkike ve ħazâini rahmetike ve ţarîķi şerîatikel- müteleźźiźi bi-tevhîdike insâni aynil-vücûdi ves-sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni ħalķıkel-müteķaddimi min nûri đıyâike salâten tedûmü bi-devâmike ve tebķâ bi-beķâike lâ müntehâ lehâ dûne ilmike salâten turđîke ve turđîhi ve terđâ bihâ annâ yâ Rabbel- âlemîn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s