Receb-i Şerif Hakkında

Önümüzdeki cuma günü idrâk edeceğimiz mübârek recep ayı, Kamerî ayların yedincisidir. “Eşhuru hurum”dan olan bu ay, ŞEHRULLAH yani Allah Teâlâ’nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok iltica etmelidir.

Recep ayının 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verillir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir.

Bu ay Cenâb-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhi’yi bildiren İhlâs Sûresi’ni çok okumak lâzımdır. Bilhassa bu aya hürmet olarak, ayrıca günde 11 defa İhlâs-ı Şerif okumalı, tevhid, istiğfar ve salavât-ı şerifeyi ihmâl etmemelidir.

Bu ayda 2 kandil vardır:

1. İlk cuma gecesi “Regâib Kandili”,

2. Yirmiyedinci gecesi “Mî’rac Kandili”dir.

Bu ayin birinci gecesi bir tesbih namazı kılınır. Veya Receb-i Şerif’in ilk onu zarfında bir def’aya mahsus olmak üzere kılınan on rek’at namaz da kılınabilir.

Recep ayında her gün, başında ve sonunda 7’şer Fâtiha okumak suretiyle 100 İhlâs-ı Şerif okumak da çok sevaptır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i enbiyâ yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14, ve 15’inci günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i seniyyeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan sifa bulurlar
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, dünyayı teşrifleriyle nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerifin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kulyâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

` İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ â’tayte, velâ mû’tiye limâ menâ’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-âliyyi’l-â’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Receb-i Şerif’te olan Genel İbadetler ve Alakalı Bilgiler:

 • Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem onun Allah’ın Ay’ı olduğunu bildirmiştir. 4 Haram Aylardan biridir (Haram Aylarda savaş yasaklılığı kalktı ancak günah ve sevaplara karşılıkların katlanması geçerliliğini sürdürmektedir.).
  • Diğer aylarda bir sevab
   • recebde 70 sevab
   • şabanda 700 sevab
   • ramazanda 1000 sevab
    • Sadece Resulallah sallallahu aleyhi vesellem’in ümmetine hastır.
 •  Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem receb Ay’ında
  • Sevabların katlandığı,
  • Tövbe edenlerin günahlarından kurtulduğu,
  • Duaların kabul edildiği,
  • Sıkıntıların kendisinden kaldırıldığı
   • Büyük bir ay olduğu bildirmiştir.
 • Receb Ay’ını oruçlu geçiren 3 şeyi hakeder.
  • Geçmiş bütün günahları bağışlanır
  • Kalan ömründe günahlardan korunur
  • Hesab gününde susuz kalmaktan emin olur.
 • Recebten bir gün oruç tutar, bir geceyi ibadetle geçirirse
  • Kıyamette azabdan emin olarak dirilir.
  • Sırattan Kelime-i Tevhid ve Tekbirlerle geçer.
 • Recebden bir gün oruç tutarsa, 1 sene oruç tutmuş gibidir.
 • Recebden bir gün oruç tutarsa, 40 sene oruç tutmuş gibidir.
 • Resulallah sallallahu aleyhi vesellem kabirlerin yanından geçerken ağladı. Eğer bunlar Receb Ay’ından 1 gün oruç tutsalar ve 1 gece olsun ibadet yapsalardı bu azaba düşmezlerdi. Sevban (radıyallahü anh) “Bir gün oruç ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi ?” Resulallah sallallahu aleyhi vesellem: ” Evet. Çünkü yapana bir senenin tüm günlerini oruç gecelerini ihya sevabı alır.
 • Her kim haram aylardan 3 gün oruç (birbirini takip eden perşembe cuma cumartesi olması lazım) tutarsa o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı yazılır.
 • Receb Ay’ının 13 14 ve 15. gününde tutulan oruç diğer ayların 13 14 ve 15. günlerinden daha fazla ecri vardır.
 • Receb Ay’ının yarısının orucu 30 senelik oruca denktir.
 • 4 şey kabir azabını hafifletir.
  • Her an, her zaman Kur’an okumak
  • Her mekanda yetime ikram etmek
  • Receb, Şaban Aylarının 13 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak
  • Teheccüd kılmak (Kalb nurlanır, Allah Rızası kazzanılır.)
 • DİĞER NAMAZLARDAN FARKLI OLARAK HADİSTE ÖYLE GEÇTİĞİ İÇİN ÖNCE İHLAS SONRA KAFİRUN OKUNUR, SİZDE ÖYLE KILIN.
 • image
 • Receb ayına mahsus 30 rekat namaz kılınır
  • Her rekatta 1 Fatiha 3 İhlas 3 Kafirun okunur
  • Sevabı: Günahlar silinir ayın tamamını oruç tutmuş gibi ecir verilir. Eğer ayın tamamı oruçlu geçirilir yukarıdaki namazı kılarsa Allah onu ateşten kurtarır cenneti vacip kılar.
  •  Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem: “Bu namaz müşrik, münafıklar arasında sizinle bir alamettir. Münafıklar bu namazı kılamazlar.” Bu 30 rekatlık namaz nasıl kılınır diye Resulallah sallallahu aleyhi vesellem’e sorarlar. Resulallah salllallahu aleyhi vesellem:
   • “Receb Ay’ının başında    (1’i ile 10’u arasında)   10 rekat
   •  Receb Ay’ının ortasında  (11’i ile 20’si arasında) 10 rekat
   •  Receb Ay’ının sonunda   (21’i ile 30’u arasında)  10 rekat.”
  • Bu namazlar akşam namazından sonra da yatsı namazından sonra da kılınabilir. Bilhassa cuma ve pazartesi gecelerinde teheccüd vakti daha efdaldir.
 •  Receb Ayı Allah’ın Ayı olduğundan Zati İlahi’yi bildiren İhlas Suresini günde 11 defa okumak Faziletlidir.
 • Recen Ay’ının
  • 1. günü oruç tutanlara 3 senelik
  • 2. günü oruç tutanlara 2 senelik
  • 3. günü oruç tutanlara 1 senelik
  • 3. günden sonra her gününe birer ay 
        • Nafile oruç sevabı verilir .
 • Receb Ay’ının birinci gecesi bir tesbih namazı kılınır.
  • Tesbih namazının fazileti: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem’in amcasına öğütlediği namazdır. Peygamber Efendimiz (asm) amcası Hazret-i Abbas’a (ra) buyurmuştur ki: “Ey amca! Bak, sana on faydası olan bir şey öğreteyim: Tesbih namazını bir defa kılarsan, günahlarının
   • İlki
   • Sonu
   • Eskisi
   • Yenisi
   • Bilmeyerek işlediğin
   • Bilerek işlediğin
   • Küçüğü
   • Büyüğü
   • Gizli yaptığın
   • Açık yaptığın
     • on türden günahını Allah bağışlar” buyurmuş ve tesbih namazını öğretmiştir.
  • Tesbih namazının ferdi kılınması daha efdaldir. Haftada bir olmazsa ayda bir hiç olmazsa ömürde bir defa kılmak gerekir.
 • Receb Ay’ında her gün başında ve sonunda 7şer Fatiha Suresi okuyarak 100 İhlas Suresini okumak çok sevabtır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s