Ruhaniyeti Resulullah Ulaşmak İçin Salavat (İmam Nevevî’nin Salavatı)
SALAVAT:
Esselâmü aleyke yâ Rasûlallâh,
esselâmü aleyke yâ nebiyyallâh,
esselâmü aleyke yâ hıyratellâh,
esselâmü aleyke yâ hayra halkıllâh,
esselâmü aleyke yâ habîballâh.
Esselâmü aleyke yâ nezîru,
esselâmü aleyke yâ beşîru,
esselâmü aleyke yâ tuhru,
esselâmü aleyke yâ tâhiru,
esselâmü aleyke yâ Nebiyyerrahmeti,
esselâmü aleyke yâ ebel kâsımi,
esselâmü aleyke yâ rasûle Rabbil âlemin,
esselâmü aleyke yâ seyyidel mürselîne ve hâtemin nebiyyin,
esselâmü aleyke yâ hayral halâikı ecmeıyn,
essalâmü aleyke yâ kâıdel ğurril muhaccelîn,
esselâmü aleyke ve alâ âlike ve ehli beytike ve ezvacike ve zürriyyetike ve ashâbike ecmeıyn,
essalâmü aleyke ve alâ sâiril enbiyâi ve cemiy’ı ibadillâhis sâlihıyn.
Cezâkellâhü yâ Rasûlallâhi annâ efdale mâ ıczâ nebiyyen ve rasûlen an ümmetihî ve sallellahü aleyke küllemâ zekerake zâkirun ve ğafele an zikrike ğâfilün, efdale ve ekmele ve atyabe mâ sallâ alâ ehadin minel halkı ecmeıyn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike lehû ve eşhedü enneke abdühû ve rasûlühû ve hıyratühû min halkıhî ve eşhedü enneke kad bellağter risâlete ve eddeytel emânete ve nasah- tel ümmete ve câhedte fillâhi hakka cihâdih.
Allâhümme ve âtihil vesîlete vel fedıylete, veb’ashü makâmen mahmûdenillezi veadtehû ve âtihî nihâyete mâ yenbeğıy en yes’elehüs sâilûn.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyetihî, ke mâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ ibrâhîme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyetihî, kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alil âli seyyidinâ İbrâhîme fil âlemîne inneke hamıdün mecîd.

HAKKINDA:
Bu salavatı şerife İmam Muhyiddin Nevevî tarafından Hac Menasiki babında zikredilmiştir. Hacı bu salavatı derin bir huşu içinde karşısındaki türbe duvarının tam altına bakarak ayakta okumalıdır. Sesini asla yükseltmemelidir. Hatta orta dereceli bir sesle okumalıdır.

FAZİLETİ:
Bu salavat İmam Nevevî Hazretleri’ne aittir. Okunmasının çok büyük faziletleri vardır. Bilhassa Resulü Ekrem (s.a.v.)’in türbesi yanında okunması tavsiye edilmektedir. BİİZNİLLAH, Ruhâniyet-i Resulullah’ın (aleyhissalâtü vesselam) sizi kuşattığını hissedeceksiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s