Salaten Tüncina (Salatı Münciye):

Tüncina veya Salatı Münciye

HAKKINDA:
Bu salavatı şerife ilham ile yazılmıştır. Adı üstünde salât-ı Münciye’dir, kurtaran duadı, ilticadır.

OKUNUŞU:
Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.

MANASI:
“Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve onun Ehl-i Beyt’ine salât eyle. Bu salâvat o derece ve mertebede olsun ki; onun vesilesiyle bizi, bütün korku ve âfetlerden (belalardan) kurtaracağın… İhtiyaçlarımızı tamamını göndereceğin… Günahlarımızdan külliyen temizleyeceğin… Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin… Hayatta ve ölümden sonra, gâyelerin en sonuna/bütün hayırların sonucuna ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak ki Sen, her şeye kadirsin.”

—————————-
NOT:Bazı yerlerde, “Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.” kısmının olmadığını da belirtelim. Ancak bu kısmın söylenmesi de çok faydalıdır.
DİĞER BİR OKUYUŞ:
————————–
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

ANLAMI:
“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

———————————
RİVAYETİ:
Bu konuda İbni Fakihani (Fecri Münir) isimli kitabında özetleyeceğim şu olayı nakleder:
Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:
Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..
O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı…
Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?
Efendimiz (sav) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (salaten Tüncina)’yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.
Gemide ki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa’dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.
Bu duanın bu gibi özelliklerinden doalayıdır ki bizim de hudutlarımızda düşman tehlikesi belirince eli silah tutan askerlerimiz hudut boylarına gidip maddi silahıyla karşı koyarken, içerde seccadesi başındaki müminler de hep bu kurtaran duayı okumuşlardır.
Maddi silah yanında manevi silahla da düşmanı sınırlarımızdan kovmuşlardır.
Faslı Davut efendinin yazdığı (Delailül Hayrat)’ta da geçen bu salavatı şerife için Bediüzzaman Hz. (bir çok aktabların okumakta titizlik gösterdiği salavat) diye bahseder.
OKUNMA ŞEKLİ:
Bir sıkıntısı olan kişi , geceleyın 2 rekat namaz kılar .
namazdan sonra en az 11 olmak üzere 33 ,66, 99 , 111 , 333 , 666 , 999 , 1111
olmak üzere ıstediği sayıda okur . (yanı okuma bu sayıların herhangi birinde
bitirilecek hangi sayıya kadar okumaya gücünüz yetebiliyorsa ) kısa zaman sonra
maksadın hasıl olduğu görülür.
33 ,66, 99 , 111 , 333 , 666 , 999 , 1111 sayılarına gelindiğinde :
” ya rabbi beni filanca işden kurtar ”
diye dua edip sonra tekrar okumayı sürdürmek uygundur.

Salat-ı Münciye büyük salevatlardandır.Salevet olarak tek okunabileceği gibi 1000 defa okumak suretiyle maddi*manevi sıkıntılar için hatmi yapılarakta Peygamber (s.a.v.)’e hediye edilir.

Böyle sayı bildirilmeyen duaları bir kere okumak yeter. 3,7 veya 40 kere okumak daha iyi olur.
UNUTMAYIN:
BÜTÜN AFETLERE , BELALARA , KAZALARA , KORKU VE ENDISELERE , KAYGI VE TASALARA KARSI KORUYUCUDUR. KURTARICI VE MANEVİ YARDIMIN GELMESINE EN ETKILI BIR SEBEP VE VESILESIDIR.

FAZİLETLERİ:(koruyucudur-kurtarıcıdır-manevi yardımın gelmesine sebep ve vesiledir)
Bu salâvat-ı şerifenin büyük önemi ve sevabı vardır. Bu salavâta devamedenin ;

*Bütün afetlere,
*Bütün musibetlere,
*Maddi-manevi sıkıntılara,
*Korku ve endişelere,
*Kaygı ve tasalara,
*Belalardan,
*Gelecek musibetlerden emin olur ve perde olur.
*ihtiyaç ve arzularının kolay, muradı hasıl olur,
*Rızkının da bol ve bereketli olacağı ümit edilir.
*Sıkıntılı zamanlarda bu mübarek salavatı okuyan kimse dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtulur.
*Tehlikeli zamanlarda bu mübarek salavatı okuyan kimse dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtulur.
*Huzurlu olmak istiyorsan bu salavatı okumaya devam et ve bir an olsun istiğfarı elden bırakma.
*Bir hacet için okunursa, şimşek gibi süratli tesir eder
*Bütün kaza ve musibetlere karşı bu salaten tüncina duasını okumaya devam et.
*Düşmanların şerrinden korunur.
*Hasetçilerin şerlerinden korunur.
*Vesveselerinden korunur.
*Hacetleriniz ve dileklerinizin yerine gelmesinde çok makbul bir salavattır.
*İhlas ile okunmasında kısa zamanda dileklerinizin olmasına vesiledir.
*Bir murada kavuşmak için, (Salâten tüncînâ) okumalıdır. (İslam Ahlakı)
*Her türlü sıkıntınızdan “Selaten Tüncina ” duası ile kurtulun..

NOT:Dua esnasında eller (duanın seması sayılan) yukarıya açık olarak (ayrı) şekilde tutulur. İki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazenelimanevim şekilde göğüs hizasında, semadan gelecek Rahmet-i İlâhiyye’ye açık bekler. Ancak, bazı zamanlarda bu iki elin yanyana birleşip, bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı değildir. Resûl-i Ekrem Hazretleri her iki halde de dua yapmıştır. Lâkin çoğu defa ellerini ayrı şekilde tuttuğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şafiî mezhebinde duanın korku mânâsına gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aşağıya tutulduğu gibi. Hanefi’de ise avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine şâmil olmamıştır. Şafilerin dua ederken musibetten sakınmak için ellerini aşağıya çevirmeleri bazı hadislere dayanmaktadır ki sünnettir. Bu hadislerden birisi şöyledir: “Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.” (Bu konuyla ilgili Hadisler için bkz: Müsned, Ahmed b. Hanbel 4/56; Mecmau’z- zevaid, 10/168; Cemu’l-fevaid, 2/618; el-Fethu’l-kebir, 2/357; ) Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler bu hadislere göre amel etmiştir. Hanefiler ise bu konuda şafileri taklit etmiş oluyor.

Kaynaklarda bulduğumuz bir diğer okunuş şekli

SALATEN TÜNCİNA-MÜNCİYE

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemi’il mihani vel ihani vel ahvâli vel beliyyât. Ve tüsellimünâ bihâ min cemi’il fiteni vel esgâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirunâ bihâ min cemi’il uyûbi vesseyyiâti. Ve tağfiru lenâ bihâ min cemi’iz zünübâti ve temhû bihâ annâ cemi’al hatîâti. Ve tagdî lenâ bihâ cemi’a mâ natlubuhu minel hâcâti. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderacât. Ve tübelligunâ bihâ agsel ğâyâti min cemi’il hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti. yâ Rabbi! Yâ Allahü yâ Mücîbed daavâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne irhamnâ, irhamnâ, bi hürmeti muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

 

alıntı

 

2 thoughts on “SALATEN TÜNCİNA (3 değişik okuyuş)SALATI MÜNCİYE-koruyucu/kurtarıcı salavat)

  1. Allahim senden razi olsun kardeşim bu mübarek muharremi serif ayında Rabbim bu emeklerini karşıma çıkardı benim. Hem.istifade ediyor Hem de vesile oluyorum cok tesekkur ederim

    1. Allahım senden de razı olsun kardeşim
      Biz teşekkür ederiz emeğimizin sözü olmaz ama bir kardeşimiz yararlandı ise seviniriz tabi. Eyvallah hayırlı geceler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s