SALAVAT:

SALAVAT-İ RUFAİYYE(Ahmed-er Rufai Hz.lerinin Okumuş Oldukları Salavat-i Şerife)

“La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallallahuteala aleyhi ve selleme ya erhamerrahiymiyn irhamne. Ya Erhamerrahiymiyn vefikna. Ya Erhamerrahiymiyn eslihna. Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecidun. İnne’ma yuridullahu liyuzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira. İnnallahe ve melaiketu yusalluna alennebiyyi. Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Selli Mu’Teslima.

Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun. Adede halkike ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zekerekel gafilun.

Allahumme salli efzale salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Adede mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve adede ma kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi.

Allahumme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi vehuve nurun. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti verrisaleti.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil makamil eağle vellisanilfesihi.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zikrihil gafilun.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi zalemel kulubi. Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni. Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun nasi lirabbil alemiyn.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi. Veliaziymi kadrihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni.

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni. Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel mürseliyn. Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn. Min ehlissemavati ve ehlil eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun.

Allahumme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi. Ve lisanil hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun.

Allahumme ya daimel fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti. Ya sahibel levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti. Salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti hak la ilahe illallahu muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyidi ya resulallahi ya senedi ve ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illallahu muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya cevherel kevneyni. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya rafi’ız zera ya melce’el fukarai ve ente aynül vera. Ya sahibel ayney. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde tekfini yükafini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin bağdeha mi’etun madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme alel nuril mübiyni. Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya allahu ya rahmanu irhamil müslimiyn. Ya allahu ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi selamin alessirril aziym. Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane. Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi turizzamani. Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi. Ya mutecelli irham zunni ya mute’ali eslih hali ( 3 ). Ya resulallahi gavsel ve medede ya habiballahi aleykel mu’temede ya nebiyallahi kül’lena şafi’an ente. Vallahu şefi’ul la turattu. Allahumme yessir lenelilm. La ilahe illallah (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil alemiyn.”

*************************************************

ALLAH DOSTUNUN HAKKINDA:

İlk çıkan tarikatlardan biri olan Rufaiyye’nin kurucusu, Ahmed er-Rufai’dir. Aktab-ı Erbaa (dört kutup) dan biri sayılan Ahmed er-Rufai’nin tarikat silsilesi Hz. Ali’ye dayanır.

Ahmed er-Rufai, 512/1118 senesinde Basra’da doğmuştur. Nesli Hz. Hüseyin vasıtasıyla Hz. Ali’ye dayandığından seyyiddir. Yedi yaşında iken babası Sultan Ali vefat edince, bir şeyh olan dayısı Ebu Bekir el-Ensari el-Vasiti’nin terbiyesi altında büyüdü. Fıkıh, hadis ve tefsir ilimlerinde önemli bir yere geldi, bu ilimlerden icazet aldı.

Rufai hazretleri Şeyh Aliyyü’l Kari el-Vasiti’den hırka giydi. Bu zat kendisine zahir ve batın ilimleri bildiğine işaret olarak “Ebu’l Alemeyn” ünvanı verdi. Bu lakap aynı zamanda “kutupluk ve gavslık” mertebelerine sahip olduğunu da gösteriyordu. Sonra köyüne dönerek babasına ait tekkeye yerleşti. 539/1144 yılında şeyhinin vefatı üzerine dayısı Mansur el- Bataihi’nin irşad halkasına devam etti.

RASULULLAH’IN KABRİNDEN ELİNİ UZATMASI

Ahmed el-Rufai, yedi defa hacca gitti. İlk ziyaretini yanına birçok müridini de alarak 555/ 1160 yılında gerçekleştirdi. Peygamberimizin (s.a.v.) kabrine geldiğinde “Ey dedem, Allah’ın selamı üzerine olsun” diye selam verdiğinde kabirden “senin de üzerine olsun ey oğlum” cevabının geldiği bildirilir.

*************************************************

 

alıntı

 

 

3 thoughts on “Salavat-ı Rufaiyye(Ahmed-erRufai Hazretlerinin Salavatı)

  1. Salavat-İ Rufâiyye (Ahmed-er Rufâi Hazretlerin Okumuş Oldukları Salavat-i Şerife)-transkripsiyonlu

    NOT: Đad (ض) harfini đ ile, hırıltılı ħa ( خ ) harfini ħ ile, peltek śe ( ث ) harfini ś ile, peltek ź ( ذ ) harfini ź ile, żı ( ظ ) harfini ż ile,( ق ) ķaf harfini ķ ile, ţı ( ط‎‎ )harfini ţ ile, cezm halindeki ayn ( ﻉ ) harfini ve elifi ( ﺍ ) kesme işareti ( ‘ ) ile göstermeye çalıştım. Çözemediğimiz problem ayn harfinde ve elif harfinde oldu. Okurken buna dikkat edilmesini özellikle istirham ediyorum.
    Ayrıca uzunları kısa, kısaları da uzun okumayalım. Buna çok dikkat edelim.
    ilâhe illâ Ente bi câhi Muhammedin sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme yâ Erhamer-râhimîn irhamnê. Yâ Erhamer-râhîmîn vefiķnâ. Yâ Erhamer-râhimîn eslihnâ. Ve rahmetullâhi ve berekâtuhû aleykum Ehlel-Beyti innehû Hamîdun Mecîd. “İnnemâ yurîdullâhu liyuźhibe ankümür-ricse Ehlel-Beyti ve yuțahhirukum tețhîran (tețhîrâ). İnnallâhe ve melâiketû yusallûna alennebiyyi. Yâ eyyuhelleźîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen(teslîmê).” Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîme inneke Hamîdun Mecîd, ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli ibrâhîme fil âlemîne inneke Hamîdun Mecîd. Adede ħalkike ve riđâ nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike küllemâ źekerakeź-źâkirûne ve ğafele an źekerekel-gâfilûn. Allâhumme salli efđale salâvatike alâ eşrefi maħlûkâtike Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Adede mağlûmâtike ve midâde kelimâtike küllemâ źekerekeź-źâkirûne ve ğafele an źikrikel-ğâfilûn. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve resuliken-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî sahbihî ve sellim. Adede mâ fis-semâvâti vemâ fil-arđi vemâ beynehumâ ve ecri lutfike fî umûrinâ vel- müslimîne ecmaîne yâ Rabbel-âlemîn. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Ve adede mâ kâne ve adede mâ yekûnu ve adede mâ hüve kâinun fi ilmillâh. Allâhumme salli ve sellim alâ rûhi Seyyidinâ Muhammedin fil-ervâhi ve salli ve sellim alâ cesedihi fil- ecsâdi ve salli ve sellim alâ ķabrihî ve huve nûrun. Ve salli ve sellim alâ ismihîî fil esmâi. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil-alâmeti vel-ğamâmeti. Ve salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibiş-şefâati vel-kerâmeti. Ve salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil-nübüvveti ver-risâleti. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinillezi Hüve ebvâ mineş-şemsi vel-ķamer. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin adede hasenâti Ebîbekrin ve Umera ve Usmâne ve Haydar. Ve salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin adede nebâtil-arđi ve evrâķiş-şecer. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-melîhi. Sâhibil-maķâmil- a’lâ vel-lisânil-fasîh. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinilleźî câe bil-hikmeti vel-mev’iżati ver-re’feti ver-rahmeti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim efđale salâvâtike ve selâmike adede ma’lûmâtike ve midâde kelimâtike küllemâ źekerakeź-źâkirûne ve ğafele an źikrihil- ğâfilûn. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin abdikelleźî cema’te bihî eştâten-nufûsi ve nebiyyikelleźî nevverte bihî żalâmel-ķulûbi. Ve habîbikelleźî aħtertehû alâ külli habîbi. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinilleźî câe bil-haķķil-mubîn. Ve erseltehu rahmetenlil-âlemîne ve şe’fîel müźnibîne yevme yeķûmun-nâsi lirabbil-âlemîn. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin kemâ yenbağî liş-şerefi nübüvvetihî veliażîmi ķadrihil-ażîm. Ve salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin haķķa ķadrihî ve miķdârihil-ażîm. Ve salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinir-resûlil-kerîmil-muțâil emîn. Allâhumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedinil- habîbi ve alâ ebîhi İbrâhîmel-ħalîli ve alâ eħîhi Mûsel-kelîmi ve alâ rûhillâhi Îsel-emîn. Ve alâ abdike ve nebiyyike Süleymâne ve alâ ebîhi Dâvûde ve alâ cemîil-enbiyâi vel-mürselîn. Ve alâ ehli tâatike ecmaîn. Min ehlis-semâvati ve ehlil-erađîne küllemâ źekerekeź-źâkirûne ve ğafele an źikrikel-ğâfilûn. Allâhumme salli ve sellim bârik alâ aynil- inâyeti ve zeynil-ķıyâmeti ve kenzil-hidâyeti ve țırâzil-hülleti ve arûsil memleketi. Ve lisânil-hucceti ve şefîil-ümmeti ve imâmil-hađreti ve nebiyyir-rahmeti es’adünê Muhammed, ve alâ Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîmel-ħalîli ve alâ eħîhi Mûsel-kelîmi ve alâ rûhillâhi Îsel-emîni ve alâ Dâvûde ve Suleymâne ve Zekeriyyâ ve Yahyâ ve Şuaybin ve alâ âlihim küllemâ źekerekeź- źâkirûne ve ğafele an źikrikel-ğâfilûn. Allâhumme yâ dâimel fađli alel-beliyyeti yâ bâsitel-yedeyni bil- atiyyeti. Yâ sâhibel-levâhibis-seniyyeti yâ ğâfireź-źembi vel-ħațîeti. Salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedin ħayril-verâ şeciyyeten ve alâ âlihî ve eshâbihir-beretin-naķiyyeti vağfirlenâ yâ Rabbenâ fî hâźihil-cem’iyyeti Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammedun resûlullâhi İbrâhîmu ħalîlullâhi salallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem. Yâ seyidî yâ resulallâhi yâ senedî ve yâ melâźî źuħrî Ente tekfînî. Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammedun-resûlullâhi İbrâhîmu ħalîlullâhi sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem. Yâ sâhibel vaķti yâ ğavsez-zamâni ve yâ ħulâsetel-enbiyâi yâ cevherel kevneyni. Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammeden-rusûllâhi İbrâhîmu ħalîllullâhi sallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem. Yâ râfiaz-zerâ yâ melce’el fuķarâi ve Ente aynül-verâ. Yâ sâhibel-ayneyn. Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammeden-rusûllâhi İbrâhîmu halîllullâhi sallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem. Cealte medhe resûlullâhi mu’temedî leallehû inde tekfînî yükâfînî. Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammeden-rusûllâhi İbrâhimu ħalîllullâhi salallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme iźê etânî beşîrun vellezi me’afu bi fađlihî inde telķînî yulâķînî. Haķ lâ ilâhe illallâhu Muhammeden-rusûllâhi İbrâhîmu ħalîllullâhi sallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selâtin ve elfu elfi selâmin ba’dehâ mi’etun mađrûbetun fî śemânîne elfu elfi tis’în. Ķul lâ ilâhe illallâhu Muhammeden-resûllâhi İbrâhîmu ħalîllullâhi sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme alel-nûril-mübîn. Ahmedel-Musțafâ seyyidil-murselîne ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Yâ Allahu yâ Rahmânu irhamil- müslimîn. Yâ Allahu yâ Rahmânunsuril-müslimîn elfu elfi salâtin summe elfu elfi selâmin ales-sirril ażîm. Ahmedel-Mustafâ seyyidel âlemîne ve alâ âlihîve sahbihî ecmaîn. Yâ Hannânu yâ Mennânu teveffenâ alel îmân. Salâti ve selâmi alâ bedrit-temâmi ilâ yevmil ķıyâmeti ve’fi tûliz-zamân. Salavâtullâhi alâ men lehuş-şefâatu alâmetu nebiyyîne Muhammedin mużallilun bil-ğamâmeti yâ Musțafâ şey’en-lillâhi yâ sırran min sırrıllâhi yâ Mustafâ şey’en-lillâhi yâ feyđen min feyđillâh. Yâ Mustafâ şey’en lillâhi yâ Nûran min nûrillâh. Yâ mutecellî irham zullî yâ muteâlî eslih hâli ( 3 ). Yâ resûlallâhi gavśen ve meded yâ Habîballâhi aleykel-mu’temedi yâ Nebiyallâhi künlenâ şâfian ente Vallâhi şefî’un lâ turat yâ Rabbi Entellâhu. Yâ hasbi Entellâhu yessirlenâ ilme Lâ ilâhe illallâh Muhammedün resulullâhi haķķan ve sıdķan ve salli ve sellim alâ eşrefi nûri cemî’il enbiyâi vel- mürselîne velhamdulillâhi Rabbil-âlemîn.”

  2. Başta Lâ çıkmamış.
    Lâ ilâhe illâ Ente bi câhi Muhammedin sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme yâ Erhamer-râhimîn irhamnê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s