ZiLHİCCE AYI ON GÜN ZİKİRLERİ
Zülhicce Ayı On Gün Zikirleri:
İsâ aleyhisselâm’ın havârilerine öğrettiği pek kıymetli beş zikir var. Günde yüz defa okunması tavsiye edilir. Bu sadece onun ümmetine mahsus değil. Ebul Leys Semerkandî Hz. ve Abdulkâdir-i Geylani Hz. kitaplarında bunu fazîletleri ile birlikte zikrettiler.
Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre;
Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve:
“Ey İsa! Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.

Birincisi:
1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.
“Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve Öldürür.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

İkincisi:
2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.
اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، اَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً
Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Tek bir İlahtır. Her şeye O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”
Üçüncüsü:
3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.
اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُميتُ وَهُوَ حَىٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ
“ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Dördüncüsü :
4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.“Allah yeter ve Kafidir. Allah, dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.”

Beşincisi:

5. ZİKİR İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”
“Ey Allah! Senin buyurduğun gibi olan, bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler, Sana mahsustur.
Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur.
Ey Allah! Kabir azabında da, dağınık işlerden de Sana sığınırım.
Ey Allah! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.”

BU ZİKİRLER HAKKINDA
Havariler, İsa (Aleyhisselam)’a: “ Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu:
Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.
İkinciyi yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyan hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette onbin derecesi yükseltilir.
Üçüncüyi yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yapdırırlar.
Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala, o anca, onu okuyana nazar buyurur. Allah-u Teala’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.
Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana isin verilmemiştir.
Ebu’n Nadr Haşim İbni Kasım (R.A.) rivayetine göre:
“Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.

alıntı