MUHARREM AYI DUASI(AŞURE DUASI)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ALLAHÜMME ENTEL EBEDİYYÜL KADÎM. EL HAYYÜL KERÎM. EL HANNANÜL MENNÂN VE HÂZİHÎ SENETÜN CEDİDETÜN ES’ELÜKE FÎHEL’ İSMETE MİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM. VEL’AVNE ALÂ HAZİHİN NEFSİL’EMMÂRETİ BİSSÛİ VEL’İŞTİGÂLE BİMA YUKARRİBUNİ İLEYKE YÂ ZELCELALÎ VEL’ İKRAM. BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMÎN.

DUANIN MEALEN TERCÜMESİ

Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan. Varlığı, Hayatı, Kullarına Keremi, Ziyade Merhameti, Nimetler bağışlaması, sonsuz devamlı olan, yalnız sensin ALLAHIM! İşte bu yeni yıldır ki; Bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime sahip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı Senden dilerim. EY CELÂL VE İKRAM SAHİBİ ALLAHIM!

Not; PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV), buyurdular ki;

Herkim Muharremin ilk günü bu duayı 3 kere okursa, ALLAH CELLE CELÂLÜHÜ, o kimseyi gelecek Muharreme kadar bütün belalardan emin kılar.

(Hadisi Sahinin Mealen Tercümesi); Şeyh Şihabüttin’i Sühreverdi’den menküldür ki; Herkim, bu duayı Aşure Günü 3 kere okursa ölümünden de emin kılar. Zira o sene ölümü mukadder olan kimse bu duayı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hamiş).

img_4764-1

10 defa şu duayı oku.SÜBHÂNALLÂHİ MİL’EL MîZÂN. VE MÜNTEHE’L-İLMî VE MEBLEGÂ’R-RIDÂ VE ZİNETE’L-ARŞ.
Aşure duasını oku. Muharrem ayı 1-10’una kadar sabahları 3 defa okuyanı, Allah Zülcelal Hazretleri, o kimseyi ta gelecek seneye Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin ve muhafaza buyuracağını, İmam Buharı hadisi şerif olarak nakil ve rivayet etmiştir.

img_5085-1

MUHARREM 1. GÜNÜ 3 DEFA VE AŞURE GÜNÜ 3 DEFA OKUNAN DUA

Rivâyete göre : ” Her kim muharrem ayının evvelinde üç kere :
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
”Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a aittir. Salâtu Selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun. Ey Allâh ! Sen Ebedî’sin,Kadim’sin başlangıcın ve sonun yoktur ! Hayy’sın, kerimsin Hakiki hayat sahibi de, kerem sahibi de ancak Sensin !
Hannân’sın, Mennânsın son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin !
İşte bu yeni senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sahibi ! Ey celâl ve ikrâm sahibi ! Ey acıyanların en merhametlisi ! Rahmetinle kabul eyle !
Allâh-u Teâla, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem’e, âl-i ashâbının ve Ehli Beytinin tamamına salât ve selâm eylesin”
derse, şeytan : ” Ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı, artık biz bu kişiden ümidi kestik” der ve Allâh Celle Celâlühü ona, kendisini şeytan ve etbâ’ından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir.”
( Safûri, Nüzhetü’l mecâlis 1/156 Mâül-Ayneyn, Nâ’tü’l-bidâyât sh : 165 )
CÜBBELİ AHMET HOCAEFENDİ

img_5059-1

SENE BAŞI DUÂSI (AŞURE GÜNÜDE 3 KERE OKUNAN DUA)

Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Kuddise Sirruhû)dan nakledildiğine göre:
Bu duayı (Muharrem ayının birinde okunan SENE BAŞI DUASINI) aşure günü 3 kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)
“Âşûrâ günü:

“Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir! Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun! Ey Allâh! Sen Ebedîsin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sın, Kerîm’sin (hakîkî hayat sahibi de, iyilik sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle ! Allâh-u Te alâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e,âl-i ashâbınınve Ehl-i Beyt’inin tamamına salat ve selam eylesin!’duasını üç kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)

img_5061-1

 

SENE BAŞI DUÂSI (AŞURE GÜNÜDE 3 KERE OKUNAN DUA)

Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Kuddise Sirruhû)dan nakledildiğine göre:
Bu duayı (Muharrem ayının birinde okunan SENE BAŞI DUASINI) aşure günü 3 kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)
“Âşûrâ günü:

“Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir! Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun! Ey Allâh! Sen Ebedîsin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sın, Kerîm’sin (hakîkî hayat sahibi de, iyilik sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle ! Allâh-u Te alâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e,âl-i ashâbınınve Ehl-i Beyt’inin tamamına salat ve selam eylesin!’duasını üç kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)

img_5094-1

MUHARREMİN 1.GÜNÜ, İLK 10 GÜN, AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Not; PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV), buyurdular ki; Herkim Muharremin ilk günü bu duayı 3 kere okursa, ALLAH CELLE CELÂLÜHÜ, o kimseyi gelecek Muharreme kadar bütün belalardan emin kılar.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ALLAHÜMME ENTEL EBEDİYYÜL KADÎM. EL HAYYÜL KERÎM. EL HANNANÜL MENNÂN VE HÂZİHÎ SENETÜN CEDİDETÜN ES’ELÜKE FÎHEL’ İSMETE MİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM. VEL’AVNE ALÂ HAZİHİN NEFSİL’EMMÂRETİ BİSSÛİ VEL’İŞTİGÂLE BİMA YUKARRİBUNİ İLEYKE YÂ ZELCELALÎ VEL’ İKRAM. BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMÎN.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, dirisin, Kerîm’sin, Hannân’sın, Mennân’sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!”

img_5114

AŞURE GÜNÜ DUASI

Aşure(muharremin onuncu günü)günü aşağıdaki duaları okuyan kişi,sene sonuna kadar her türlü afet ve belalardan emin olur:

Önce 70 defa Besmele(Bismillâhirrahmânirrahîm)okunur.

Sonra aşağıdaki dua 70 defa okunur:

Hasbünallâhu ve ni’mel vekil ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr.

Bundan sonra aşağıdaki dua 7 kere okunur:

Subhânallâhi mil’el mîzani ve müntehel ilmi ve mebleğar-ridâ ve zinetel arşi lâ melce ve lâ mence minallâhi illâ ileyhi.Subhânallâhi adedeş-şefii vel-vitri ve adede kelimâtillâhit tâmmâti küllihâ es’elükes selâmete bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.Ve lâ havle ve lâ kuvvete ill’a billâhil aliyyil azîm.Ve hüve hasbî ve ni’mel vekilü ni’mel Mevlâ ve ni’mennesîru.Ve sallallâhu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn.Bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

image

AŞURE GÜNÜ DUASI

Şeyh Muhammed ibni Abdilhayy ed-Dâvûdî el-Kattān’ın “Mecmû‘a”sında zikredildiği üzere; Şeyh Ebu’l-Bekā el-Ömerî’nin, İbni Ferhûn’un “el-Mesâilü’l-melfûza” isimli eserinden nakline göre; Âşûrâ günü bu duâyı yedi kere okuyan o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez:

سُبْحَانَ اللّٰهِمِلْاءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

“Allâh-u Te‘âlâ’yı mîzân dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar ve Arş’ının tartısınca tesbîh ederim! Allâh-u Te‘âlâ’dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, yine ancak O’na sığınılır!

Allâh-u Te‘âlâ’yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tamam olan kelimelerinin tamamının sayısınca tesbîh ederim!

Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle (bütün belâlardan) selâmet isterim. O yüce ve büyük olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz.

O bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!

Allâh-u Te‘âlâ, mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve âl-i ashâbının tamamına salât ve selâm eylesin!” (Muhammed Ebu’l-Yüsr Âbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:92)

Âşûrâ GÜNÜ 70 kere bu duâyı okuyanı Allâh-u Te‘âlâ mağfiret buyurur:

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Allâh bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!”(Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, Millet Genel Kütüphanesi, kısım: Reşid Efendi, kayıt no:506, varak:19)

 

image

 

Âşûrâ günü aşağıdaki duanın okunması müstehap görülmüştür:

“EyÂdem (Aleyhisesselam) ın tövbesini aşure gününde kabul eden Allâh! Ey İdrîs (Aleyhisselâm)ı âşûrâ günün­de semâya yükselten! Ey Nuh (Aleyhisesselam) ın gemisini âşûrâ gününde Cûdî Dağına yerleştiren! Ey İbrâhîm (Aleyhisselâm)ıâşûrâ gününde ateşten kurtaran!Ey Ya’kûb (Aleyhisselâm)ın dağınık ailesini âşûrâ gününde bir araya getiren! Ey Eyyûb(Aleyhisesselam) ın hastalığını aşura gününde gideren! Ey Yûnus (Aleyhısselâm)msıkıntı­sını âşûrâ gününde açan. Ey musa ve Harun (Aleyhisselâm)ındualarını âşûrâ gününde kabul eden!

Ey Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e aşure günü yardım eden! Ey cenneti ve cehennemi âşûrâ gününde halk eden! Ey Cibril, Mikail, İsrafil ve ‘Azrail (Aleyhimüsselâm)ıâşûrâ gününde var eden! Ey Arş’ı, Kürsi’yi, Levh’i, Kalem’i gökleri ve yerleri aşûrâ gününde yaratan Allâh! Dileğimi yerine getir, bendenkötülükleri ve belaları savuştur.Ya Hayyü! Ya Kavyûm! (Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan!) Ey celal ve ikram sahibi! Ey ceza gününün yegane mâliki! Ancak Sana ibadet ederiz ve ancak Senden yardım dileriz. Allâh-u Te ala mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)eve âl-i ashâbının cümlesine salât eylesın.”

Daha sonra da yetimiş kere bu duayı okur:

“Ey Allâh! Bana mükemmel bir güzellik, âhiret saadeti ve dünya-âhiretin tüm hayırlarını nasib et.”

(Abdülaziz Ahmed Bulûğun,Du’aul-ğayeti’l-maksudeti’l-kübra,sh:104)

image