Ayet’el-Kürsi’nin SIRRI DUASI (Her Arabi ayın son çarşamba günü yada gecesi okunması makbuldür. )

Ayet’el-Kürsi’nin SIRRI DUASI
Bu duayı 1 yada 3 kere sabah yada akşam okuyabilirsiniz ..

DİLEKLERİN YERİNE GELMESİ,

SIKINTILARIN AÇILMASI,

İŞLERİN KOLAYLAŞMASI VE

DÜŞMANLARIN MAĞLUP OLMASI GİBİ BİR ÇOK SIRLAR VARDIR ..

DUAYI HER KAMERİ AYIN SON ÇARŞAMBA GECESİNDE OKUMAKTA FAZLACA FAYDA VE SIRLAR VARDIR ..

KİŞİ DUAYI OKUDUKTAN SONRA .. DİLEKLERİNİ MEVLA TEALA’ DAN İSTEYEBİLİR ..

Bismillahirahmanirrahim
“Elhamdülillahillezi halagalavelime ve yesseral ulume ve ecral eflake ve sehharan nucume vesteva fi’ilmihil
mendugu vel mefhumu ve ye’lemuzzavehira vessiralmektum, li külli hayyi indehu rizgu megsumevve ecelumme’elu mulli
yevmi mehtum subhaneh ( Allahu la ilahe ille hüvel hayyul kayyum ) efnel gurunel meziyete gavmem be’de gavmi ve
ebededed duhural halieye yevmembe’ede yevmivve adele fi ehka mihi fele yelhaguhu levm. Subhaneh ( te’huzuhu sinetüvvele mevm ) teabbedel beraye bi ferzibbe’de ferzivve eczelelel adaye fe efzale fil besti ve adele fil gabd.
Subhaneh ( Le hü me fissemevati ve me fil ard ) ve esbele alal usati Kenefe setrihi ve mennihi ve sekkene ravatil haifine minhü biemnihi ve menne alal mü’münine bi lütfihi ve yümnihi ve yeserattaati li ibedihi bi hüsni avnihi subhaneh. ( men zellezi yeşfeu indehu ille bi iznih ) halagal ibede verazegahüm ve ehlerraşadi bi da atihi veffegahüm ve bi merzatihi esafehüm veçtebehüm, ve ehlelibedi bi azabihi havvefehüm. subhaneh ( ye’lemü ma beyne eydihim veme halfehüm. ) halaga me şe’e keme şe’e ve hakeme ala me şe’e bime şe’e ve gadderal eşye’e keyfe şe’e subhaneh ( ve le yuhidune bişey immin ilmihi ille bimaşe’e ) mükevvinuddde rayni ve haliguhume ve münşiussegaleyni ve melikühüme ve rabbülmeşri gayni ve rabbül megribeyni veme beynehüme.
Subhaneh ( vesia kürsiyyuhussemevati vel ard. Vele yeüduhu hifzühume ) ve teberake rabbune zül ihsenillezi lem yüşe rikhü fil gıdemil ezeliyyi gadim. e-adde li evliyeihi deranneimi ve ekramehüm fihe binnezeri ile vechihil kerim ve eadde li e’adeihi azebelcehim yuzillü meyyeşeu ve yehdi meyyşeu ila sıratim mustagim. subhaneh ( ve hüvel aliyyul azim ) Allahümme Salli ala nebiyyike ve abdike ve resulikemuhammedinil muhtar sahi bil mü’cizeti veleser veddileleti vel esrari vel kerameti vel enveri sallallahu teale aleyhi ve ala elihi ve ehlihi beytihil ehyer ve eshabihil ebrari vel muhacirine vel ensari vettebiine lehüm bi ihsani ile yevmiddin.
Allahümme enzil aleyne fi hezihisseati min hayrike ve beraketike me enzelte ala evliyeike ve hassaste bihi ehbebeke
ve ezigne berde afvike ve halavete meğfiratike venşür aleyne rah metekelleti vesiat külle şeyivverzugne minke
gabulev ve tevbettennesuhav ve icebe tev ve megfiratev ve afiyeten teummü nefsi ve ehli ve ehbebi men hazarani ve men gabeanni birahmatike ya erharrahimin allahümme la tühayyibne mimme se’elneke vele tehrimne mimme racevneke Vehfezne
filmehye vel memeti inneke mücibuddeaveti. Amin.”Sonunda selavat Ve Fatiha okuyalım.(türkçesi tarafımızdan kontrol edilmedi-mümkünse arapçasını veya mealini okuyunuz)

MEALİ:u
Bismillahirahmanirrahim
Bütün hamdlar âlemleri halkeden, ilimleri kolay eden, felekleri yürüten, yıldızlar müsahhar kılan, konuşulan ile anlaşılan herşey ilminde eşit gelen, her dirinin kendi nezdinde taksim edilen bir rızkı ve kararlanmış gün için malum eceli bulunan Allâh’a mahsustur. O’nu tesbih ( tüm noksan sıfatlardan tenzih) ederim. ”Allâh ki ; kendisinden başka ilâh yoktur!(Başı ve sonu olmayan, Zât’ına ait bir hayatla) Hayy’dır; (yarattıklarını yönetme ve koruyup kollama işini daima üstlenmiş bir) Kayyum’dur.”
O Allâh geçmiş kavimleri ardarda yok etti, geçen asırlar halkını gün be gün yok etti, hükümlerinde adeletli olduğu için Kendisine hiçbir kınama yol bulamadı. O’ nu tesbih (tüm noksan sıfatlardan tenzih) ederim. ”Ne (uyku öncesindeki) bir gevşeme, nede bir uyku kendisini tutamaz.”
Mahlükatı ardarda farzlarla ibadetiyle mükellef etti, lütuflarını bol yapıp genişlikle lütfetti, daraltmakta ise adeletli davrandı. O’nu tesbih (tüm noksan sıfatlardan tenzih) ederim. ”Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar (mülkiyet ve hakimiyet bakımından) sadece o’na aittir.”
Kereminin ve örtmesinin hıcâbını âsiler üzerine sarkıttı, verdiği güvenceyle Kendisinden korkanların korkularını teskin etti, lütfu bereketiyle müminlere ihsanda bulundu, güzel yardımıyla kullarına tâatleri kolay etti. O’nu tesbih (tüm noksan sıfatlardan tenzih) ederim.
”Kimdir şu kimse ki, O’nun izni olmadan nezdinde şefaat edebilecekti?
Kulları yarattı ve rızıklandırdı, ruşd sahiplerini tâatına muvaffak kıldı, rızasına erdirdi ve seçkin kıldı, inatçıları azabıyla tehdit etti. O’nu tesbih (tüm noksan sıfatlardan tenzih) ederim. ”O (yarattıklarının) önlerinde olanları da, arkalarında bulunanları da;(onların geçmiş-gelecek, dünyâ-âhiret, görülen ve görülmeyen her şeylerini) bilmektedir.
Dilediğini dilediği şekilde halketti, dilediğine dilediğiyle hükmetti, varlıkları dilediği şekilde takdir etti. O’nu tesbih ( tüm noksan sıfatlardan tenzih ) ederim.”(öğretmeyi) dilediği şeyler hariç, onlar O’nun ilmi(nin tealluk ettiği sonsuz bilgileri) nden hiçbir şeyi kavramayazlar.”
İki cihanın mükevvini ve yaratıcısı O’dur. İns-ü cinin Mûcidi ve Mâliki O’dur. İki meşrik ile iki mağribin ve ikisi arasındakilerin Rabbi O’dur. O’nu tesbih ( tüm noksan sıfatlardan tenzih ) ederim. ”(Arş’ının önündeki tahtı olan) Kürsü’sü (ise) gökleri ve yeri kaplamıştır. O ikisini(n yedi kat tabakalarını)korumak kendisine hiç de ağır gelmez.”
İhsan sahibi Rabbimiz çok bereketlidir. Ezeli kıdeminde hiçbir kadim O’na ortak değildir, dostlarına nimet yurdu hazırlamış ve orada onlara keremli cemâline bakma nimeti ikram etmiştir. Düşmanlarına cehennem azabı hazırlamıştır. O dilediğini saptırır, dilediğini ise dosdoğru yola iletir. O’nu tesbih ( tüm noksan sıfatlardan tenzih ) ederim. ”(Eş ve benzerden, tüm noksanlık emâreleri ve sonradan olma belirtilerinden son derece yüce olan) Aliyy’de(zâtı’na nispette, herşeyin değersiz kalacağı bir büyüklük sahibi olan) Azim de ancak O’dur.!”
Ey Allâh! Peygamberin, Kulun ve Rasûlün olan; mucizeler, eserler, delâletler, sırlar, kerâmetler ve nurlar sahibi Muhammed-i Muhtârâ salât eyle. Allâh-u Te’âlâ ona, ailesine, hayır sahibi Ehl-i Beyt’ine, iyilik sahibi ashab-ına, muhacirler ile ensara ve ceza gününe kadar iyilikte onlara uyanlara salât eylesin.
Ey Allâh! Bu saatte sen bizim üzerimize hayrından ve bereketinden, dostlarının üzerine indirmiş ve kendisini sevdiklerini kendisiyle seçkin kılmış olduğun şeyleri inzal eyle, affının serinliğini ve mağfiretinin halâvetini bize tattır, herşeyi kaplamış olan o engin rahmetini üzerimize neşret. Sen bize tarafından kabul, nasuh tevbesi, icabet, mağfiret ve beni, ailem ve sevdiklerimden yanımda olan ve olmayanları kaplayacak bir afiyet nasib et. Ey acıyanların en merhametlisi ! Rahmetinle ( kabul et).
Ey Allâh! Sen bizi, Senden istediklerimizden umutsuz etme, Sen umduklarımızdan mahrum etme, hayatımızda ve ölümümüzde bizi muhafaza eyle. Duaları kabul eden ancak sensin. ÂMİN
(eş-şeyh Abdül-mecid ibni Tâhâ ez-zu’bi, ithâfü’l-ekâbir fi sırâti ve menâkıbi’l – imâmı Muhyiddin Abdilkâdîr el-ceylânî, el hasenî el-huseynî, sh 561-562)

******