————————————————————————————————–Şeyh Muhammed el arifi ile el imam es seyyid muhammed takiyüddin tarafından;
Şeyh Yusuf Bin İsmail eserinde “saadetül dara” isimli kitabta yazılmıştır.

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîn.

Sırları:

1-40 gün 100 defa okursanız Allah’ın birinci sınıf koruyucusu (evliya) yanınızda olacaktır.
2-Düşmanı yenilgiye uğratmak ve zalimin şerrinden kurtulmak için cumartesi gecesi bin defa okunur.
3-Hırsızları ve Düşmanları önlemek için 7 defa okunur.
4-Borcu ödmek ve kayıp eşya için 7 defa okunur
5-Baş ağrısı migren ve göz ağrısı için suya 7 defa okunur.
6-Kuyu suyuna (yağmur suyu da olur) ve soğuk süte 7 defa okunur vücuda şifa niyetine sürülür.
7-İdrar yolu rahatsızlıkları için 7 defa okunur.
8-Nefes darlığı korkulu rüyalar soğuk algınlığı göğüs ağrısı uykusuzluk tüberküloz halsizlik için gece okunur.
9-eş bulmak ve evlenmek için okunur.çok hızlı sonuç alınır.
10-Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber
(s.a.v.)’in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teala’ya arz edersin.
11-Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce
(100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku ve kıbleye yönelerek yat.Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)

Fazileti

1.Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil olursun.
2. Rızkı kolaylaştırılması
3. Düşmanı yenmek
4. Kayıp eşya ya da insanların bulunması
5. Borç ödemede kolaylık
6. Her gün bin defa okursanız,doğaüstü rızık
7. Hastalığı tedavi için suya 7 defa okunur
8. Sınırdışı cinler ya da bir şekilde insan vücuduna musallat olmuş şeytanlar için suya okunur.
9. üzüntü ve kederden kurtulmak
10. Büyü ve sihri bozar.
11. Cezaevinden kurtulmak
12. Her türlü istek ve hacet
13. Peygamber Efendimizi rüyada görmek

alıntı

—————————————————————————————————
SALAVAT-I AZAM

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l fâtihi
limâ uğlika ve’l hâtimi Limâ sebeka ve’n nâsiri’l hakki bi’l hakkî ve’l hadî
ilâ sırâtıke’l mustakıymi, ve’s sâbikı li’l halkı nûruhû ve rahmetün li’l
âlemîne zuhûruhû, ve’n nûriz zâtiyyi ve’s sirri’s sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl
âsâri vel esmâi ve’s sıfâti, ve’n nebiyyi’l ümmiyyi’t tahiri’z zekiyyi, ve
nûri’l envâr Ve sirri’l esrâr ve tiryâkı’l ağyâr ve miftâhi bâbi’l yesâr
Seyyidinâ Muhammedini’l muhtâr Ve âlihi’l athâr Ve ashâbihi’l ahyâr,
ve’z zâti’l muhammediyyeti’l latiyfeti’l ehadiyyeh, Semsi semâi’l esrâr Ve
mazhari’l envâr, Ve merkezi medâri medâri’l celâl, Ve kutbi feleki’l cemâl,
ve’z zâti’l künhi, Kıblete vücûhi tecelliyâti’l künhi ayni’l künhi fil künhi,
Elcâmiı li hakâıkı kemâli künhi’l künhi, Elkâimi bi’l künhi fi’l künhi, ve
alâ men rûhuhû mihrâbü’l ervâhı ve’l melâiketi ve’l kevn ve men hüve
imâmü’l enbiyâi ve’l mürselîn ve men hüve imâmü ehli’l cenneti
ıbâdillâhi’l mü’minîn, ve alâ ayni’r rahmeti’r rabbâniyyeti ve’l yâkûteti’l
mütehakkıkati’l hâitati bi merkezi’l fühûmi ve’l meânî ve nûril ekvâni’l
mütekevvineti’l âdemiyyi sâhıbi’l hakkır rabbâniyyi’l berkıl estaı bi müznil
eryâhıl mâlieti li külli mütearridın mine’l bühûri ve’l evânî ve nûrike’l
lâmiıllezî mele’te bihî kevneke’l hâitı bi emkineti’l mekânî, ve ayni’l
hakkılletî tetecellâ minhâ urûsül hakâikı ayni’l meârifi’l akvemi sırâtıket
tâmmi’l eskam, ve tal’atil hakkı bi’l hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke
5
ileyke ihâtatin nûri’l mutalsemi, ve tıbbi’l kulubi ve devaiha ve âfiyetiha’l
ebdani ve sifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha, ve secarati’l aslin nûrâniyyeti
ve lem’ati’l kabdatir rahmâniyyeti ve efdali’l halîkati’l insâniyeti ve
esrafi’s suveri’l cismâniyyeti ve menbeı’l esrâri’l ilâhiyyeti ve hazâini’l
ulûmi’l ıstıfâiyyeti sâhıbi’l kabdati’l asliyyeti ve’r rutbeti’l aliyyeti ve’l
behceti’s seniyyeti meninderacetin nebiyyûne tahte livâihî fehüm minhü ve
ileyhi ve alâ bahri envârike ve ma’deni esrârike ve lisâni huccetike ve arûsi
memleketike ve imâmi hadratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve
tariykı seriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insâni ayni’l vücûdi ve’s
sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri
dıyâike, ve bahri envârike ve ma’deni esrârik Ve ayni ınâyetike ve semsi
hidâyetike Ve emni vilâyetike ve lisâni mehabbetike Ve hayri halkıke Ve
ehabbi’l halkı ileyk, Abdike ve habiybike ve halilike ve rasulike ve
nebiyyi’r rahmeti rasûlike’n nebiyyi’l ümmiyyillezî hatemte bihi’l enbiyâe
ve’l mürseliyn, ve alâ efdali ıbâdike min halkıke ve safvetike min
enbiyâike’z zati’l mükemmeleh Ve rahmeti’l mürseleti’l müfaddaleh ve sırrı
hayati’l vücûd, ve seyyidi’l kevneyni ve’s sekaleyni ve’l ferîkayn, ceddi’l
haseni ve’l huseyn, Mahbûbi rabbi’l mesrikayni ve’l mağribeyn, El maksûdi
ve’l matlûbi bi kâbi kavseyn, ve alâ rûhı seyyidinâ Muhammedin fi’l ervâh
ve cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l ecsâd ve kabri seyyidinâ Muhammedin
fi’l kubûr, ve alâ men cealtehû sebeben linsikâkı esrârike’l ceberûtiyyeh,
6
Venfilâkı envârike’r rahmâniyyeh Fe sâra nâiben ani’l hadrati’r
rabbâniyyeh, Ve halîfete esrârike’z zâtiyyeh, fe hüve yâkûtetü ehadiyyeti
zâtike’s samediyyeh, Ve aynü mazheri sıfâtike’l ezeliyyeh, Fe bike minke,
Sâra hıcâben anke, Ve sirran min esrâri ğaybike, Hucibte bihî an kesîrin
min halkıke, Fe hüve’l kenzü’l mütalsem, ve’l bahruz zâhiru’l mütamtam ,
fe nes’elükellâhümme bi câhihî ledeyk Ve bi kerâmetihî aleyk En ta’müra
kavâlibenâ bi ef’âlih Ve esmâanâ bi akvâlih Ve kulûbenâ bi envârih Ve
ervâhanâ bi esrârih Ve esbâhanâ bi ahvâlih Ve serâiranâ bi müâmeletih Ve
bevâtınenâ bi müsâhedetih Ve ebsâranâ bi envâri mühayyâ cemâlih Ve
havâtime a’mâlinâ fî merdâtih ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve
ezvâcihî ve zürriyetihî ve ehli beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve varisihi ve
esyâıhî ve muhıbbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmeıyne ve
melâiketikel mukarrabiyne ve Âdeme ve Nûh’in ve Đbrâhîyme ve Mûsâ ve
Iysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel mürselîn salâten ta’dilu cemiya
salevati ehli mehabbetike ve selâmen ya’dilu selâmehüm ebeden daimen”
7
Anlamı:
“Ey Allah’ım! Kapalı olanı açan, geçmis bütün peygamberlerin sonuncusu
olan, hak ile hakka yardım eden, senin dosdoğru yolunu gösteren,
Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına salât ve selâm eyle ve onu
mübarek kıl,
Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkması
âlemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e salât eyle,
Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı görünen, tüm varlıklarda, isimlerde ve
sıfatlarda sırrı bulunan Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’e salât eyle ve
O’nu mübarek kıl,
Allah’ım! Efendimiz, Mevla’mız ümmi, temiz ve pak Peygamber
Muhammed’e salât eyle,
Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının
anahtarı Efendimiz Muhammed’in pak ailesine seçilmis ashabına salât eyle,
Allah’ım! Esrar semasının günesi, mazhar-ı envar, merkez-i medar-ı celal ve
kutbu felek-i cemal olan Muhammed’in biricik ve latif zatına salât et,
Allah’ım! Künh’de künhün kendisi olan künh tecelliyat vecihlerinin kıblesi
olan, kunhin künh kemal hakikatlerini içeren, künh ile künhte kaim olan
künh zatına salât eyle,
Allah’ım! Kâinatın, meleklerin ve ruhların mihrabı olanın ruhuna salât eyle.
Allah’ım! Peygamberlerin ve resullerin imamına salât eyle. Allah’ım!
Allah’ım mümin kullarından cennet ehlinin imamına salât eyle,
Allah’ım! Rabbani rahmetin pınarı, sonsuz kudretinle gerçeklesen inci ve
yakut tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neset eden,
göz kamastırıcı nur, Yüce Allah’ın apaçık mucizesi, yağmur taneleri
tasıyan rahmet bulutları arasında çıkan simsekler misali, zaman ve
denizlerin engelleyemediği bütün mekânları kusatan, kâinatı aydınlatana
salât t eyle,
8
Allah’ım! Kendisinden hakikat tahtlarının tecelli ettiği hak pınarına, senin
dosdoğru yoluna ileten en sarsılmaz marifet pınarına salât eyle”
Allah’ım! Hak ve hakikatin görünen yüzü, sonsuz hazinenin temsilcisi, gizli
asikâr nur timsalinin üzerine salât eyle”
Allah’ım! Kalplerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyeti ve sifası, gözlerin
nuru ve aydınlığı Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’in üzerine salât eyle,
Allah’ım! Nurani kaynağın seceresi, Rahmani kabzanın parıltısı, insanlar
içerisinde yaratılanların en faziletlisi, cismani suretin en sereflisi, ilahi
sırların membaı, seçilmis ilimlerin hazinesi, sancağı altında peygamberlerin
toplandığı, O’nun onlardan, onların da ondan olduğu, behce-i seniyye,
kabza-i asliye ve yüce rütbe sahibi Efendimiz, Mevla’mız Muhammed’e
salât eyle,
Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi,
hidayetinin günesi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin
lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın
içerisinde sana en hayırlı ve sevimli olanı ve kendisiyle tüm peygamberlerin
peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,
Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi,
hidayetinin günesi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin
lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın
içerisinde sana en hayırlı ve sevimli kulun, sevgilin, dostun, elçin, rahmet
peygamberi, ümmi peygamberin ve elçin ve kendisiyle tüm peygamberlerin
peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,
Allah’ım! Yaratılanlar içerisinde kullarının en üstünü, mükemmel kisiliğe
sahip ve peygamberlerin seçkini, tercih edilip gönderilen rahmet peygamberi
ve varlık yasamının sırrına salât eyle,
9
Allah’ım! Đki cihanın efendisi, tüm kâinatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin’in
dedesi, iki doğu ve iki batının Rabbinin sevgilisi Kâba kavseyn maksudu ve
matlubuna salât eyle,
Allah’ım! Ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle.
Allah’ım! Vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in vücuduna salât eyle.
Allah’ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle,
Allah’ım! Ceberuti sırlarının ortaya çıkmasına, Rahmani nurlarının ortaya
çıkmasına sebep olan ve böylece Rabbani zatın naibi ve zati sırlarının
halifesi ve ebedi olan zatının biricik yakutu, ezeli sıfatının mazhar
kaynağına salât ve selam eyle”

alıntı ilmin fazileti

 

Küçük farklılıklarla bir Salavatı Azam da aşağıda

Okunuşu:”Bismillahirrahmanirrahiym* Allahumme inni es’eluke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel alel muebbed* Eddfümil bakıl muhalled*Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’eluke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El muteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an kulli ehad* Ve bi hakkı Bismillahirrahmanirrahiymi Kul huvellahu ehad* Allahussamed* Lem yelid ve lem yllled* Ve lem yekun lehu kufuven ehadun en tusalliye ala seyyidina muhammedin sırri hayatil vucud* Ves sebebil a’zami li kulli mevcud* Salaten tusebbitu fi kalbil iman* Ve tuhafizunil Kur’an* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel Kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”
Sırları:
Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okuyan evliyalar zümresine dahil olur.
Düşman şerrinden korunmak için cumartesi gecesi(1000) okunur.
Kayboln ve çalınan bir şeyin bulunması için her gün (7) defa okunur.
Bir muradın olması için fakir fukaraya sadaka verilir.
Daha sonra bu salavatı (100) defa okursan ve sevabını Hazreti Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teâlâ’dan istersin.
Baş ağrısı,göz ağrısı ve vücut ağrıları için gül suyunun üzerine bu salavatı şerife fatiha süresi ile birlikte 7 defa okunur.Ve bu su ile ağrıyan yer üzerine masaj yapılırsa ağrılar Allah’ın izni ile ortadan kalkar.
Doğum anında zorluk çeken kadınların üzerine 7 defa okunursa faydası görülücektir.
Ruhi hastalığın tedavisi için her gün (7) defa hastanın üzerine okunur.
Unutkanlığın,heyecanın,psikolojik sıkıntının ve kalp ağrısının giderilmesi için hastanın her gün bu salavatı şerifeyi okumaya devam etmesi gerekir.
Bu okuma anında hastanın buhurlanması faydalı olucaktır.
Peygamber(s.a.v)’i rüyada görmek istiyorsan ve
dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmadan önce (100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku kıbleye yönelerek yat.yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.
Allah’ın izni ile muradının nail olduğunu göreceksin(S.Dâreyn)Kaynak: Sırlı Salavat-ı Şerifler(Arif Pamuk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s