BİR ADIDA CEVHERATÜL ESRAR OLAN BU SALAVAT
RESULÜ EKREM İLE GÖRÜŞMEYİ ARZU EDENLER
Sırları:

Bu Salavat-ı Yakutiyye İmam Şazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur Resulü Ekrem ile vicahen görüşürlerdi.
Birgün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:”Bu salavat-ı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul gördüler.Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:
“Kim sabah ve akşamları bu Salavat-ı Yakutiyye’yi üçer defa okursaResulü Ekrem’i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyanResulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareynsh.340) Bismillahirrahmanirrahiym* İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima* Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh* Venfilakı envariker rahmaniyyeh* Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh*Ve halifete esrarikez zatiyyeh* Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh*Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh* Fe bike minke* Sara hıcaben anke *Ve sirran min esrari ğaybike* Hucibte bihi an kesirin min halkıke* Fe hüvel kenzül mutalsem* Vel bahruz zahirul mütamtam* Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk* Ve bi kerametihi aleyk* En ta’müra kavalibena bi ef’alih* Ve esmaana bi akvalih* Ve kulubena bi envarih* Ve ervahana bi esrarih* Ve eşbahana bi ahvalih* Ve serairana bi müameletih* Ve bevatınena bi müşahedetih* Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih* Ve havatime a’malina fi merdatih* Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh* Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh* Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya* Ve temnehani minhüma minhatel asfiya* Li ennehüs sirrul mesun* Vel cevherul ferdül meknun* Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik* Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik* Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik* Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah* Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah* Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih* Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida* Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda* Elmüttaherine min rıkkıl ağyar* Ve şevaibil ekdar* Men bedet min kulubihim dürarul meani* Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy* Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar* Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar* Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar* Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar* Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat* Vel müslimine vel müslimat* Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar*

alıntı

———————————————————————————————————————-

One thought on “CEVHERATÜL ESRAR(Şazeli Hz.-Salavatı Yakutiyye)

  1. Bismillâhirrahmânirrahîm* İnnellâhe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyyi, yâ eyyühelleźîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen* Allâhümme salli ve sellim alâ men cealtehû sebeben linşiķâķı esrârikel-ceberûtiyyeti* Venfilâķı envâriker-Rahmâniyyeti* Fe sâra nâiben anil-hađratir-Rabbâniyyeti*Ve ħalîfete esrârikeź-Źâtiyyeti* Fe Hüve yâķûtetü Ehadiyyeti Źâtikes-Samediyyeti*Ve aynü mażheri sıfâtikel-ezeliyyeti* Fe bike minke* Sâra hıcâben anke *Ve sirran min esrâri ğaybike* Hucibte bihî an keśîrin min ħalķıke* Fe hüvel-kenzül muţalsemu* Vel-bahruz zâħirul-müţamţamu* Fe nes’elükellâhümme bi câhihî ledeyke* Ve bi kerâmetihî aleyke* En ta’müra ķavâlibenâ bi ef’âlihî* Ve esmaąnâ bi aķvâlihî* Ve ķulûbenâ bi envârihî* Ve ervahanâ bi esrârihî* Ve eşbahanâ bi ahvâlihî* Ve serâiranâ bi müâmeletihî* Ve bevâţınenâ bi müşâhedetihî* Ve ebsâranâ bi envâri mühayyâ cemâlihî* Ve ħavâtime a’mâlinâ fî merđâtihî* Hattâ neşhedeke bihî ve hüve bike fe ekûnü nâiben anil hađrateyni bil-hađrateyni ve edülle bihimâ aleyhimâ ve nes’elükellâhümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salâten ve teslîmen yeliķâni bi cenâbihî ve ażîmi ķadrihî ve tecmeanî bihimâ aleyhi* Ve tüķarribenî bi ħalisı vüddihimâ ledeyhi* Ve tenfehanî bi sebebihimâ nefhatel etķıyâi* Ve temnehanî minhümâ minhatel asfiyâi* Li ennehüs-sirrul mesûnu* Vel cevherul ferdül meknûnu* Fe Hüvel yaķûtetül-münţaviyetü aleyhâ asdâfü meknûnâtike* Vel ğayhûbetül-münteħabü minhâ asnâfü ma’lûmâtike* Fe kâne ğayben min ğaybike ve bedelen min sırrı Rubûbiyyetike hattâ sâra bi źêlike mażheran nestedillü bihî aleyke ve keyfe lâ yekûnü keźâlike* Ve ķad aħbertenâ bi źêlike fî muhkemi kitâbike bi ķavlike “İnnelleźîne yübâyiûneke innemâ yübâyiûnellâhe” * Fe ķad zâle annâ bi źêliker-raybü ve hasalel intibâhu* Vec’alillâhümme delâletenâ aleyke bihî ve muâmeletenâ meake min envâri mütebeâtihî* Verđallâhümme alâ men cealtehüm mehallen lil-ıķtidâ* Ve sayyeret ķulûbehüm mesâbîhal hüdâ* Elmuţţahherîne min rıķķıl-ağyâri* Ve şevâibil ekdâri* Men bedet min ķulûbihim dürarul- meânî* Fe cüılet ķalâidet-tahķîķı li ehlil-mebânî* Vaħtertehüm fî sêbiķıl ıķtidâri* Ennehüm min ashabi nebiyyikel muħtâri* Ve rađîtehüm lintisâri dinîke fehümüs sêdetül aħyâru* Ve đâifillâhümme mezîde rıđvânike aleyhim meal-âli vel-aşîrati vel-muķtefîne lil- êśâri* Vağfirilllâhümme źünûbenâ ve vâlidînâ ve meşâyiħınâ ve ıħvâninâ fillâhi ve cemîıl- mü’minîne vel-mü’minâti* vel-müslimîne vel-müslîmâti* Elmüţîîne minhüm ve ehlil-evzâri *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s