Ramazanla ilgili herşey-buraya tıklayınız

Ramazanda 30 gün kılınan teravih-nafile namaz faziletleri ve hergüne dua      (Buraya tıklayınız)

KADİR GECESİ NAFİLE NAMAZLAR (11 RESİM)-ZAMAN VE GÜCÜNÜZE GÖRE SEÇİNİZ.

KADİR GECESİ ZİKRİ-KADİR GECESİNDE ZİKİRLER-DUALAR

image

RAMAZAN ŞERİF DUASI

*Dualar içinde en makbul dua, Allahın isimleriyle yapılandır.

*Allahü Teala, (Araf 180)’de Allahın güzel isimleri vardır. Ona onlarla dua edin.

*Bu emre uyarak Alimler tarafından derlenmiş-Ramazanı Şerif duası olarak meşhur olmuş, bu dua ile yapılan isteklerin Allah tarafından kabul göreceği muhakkaktır.
RAMAZAN ŞERİF DUASI
Bismillâhirrahmânirrahim
Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna.
Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh.
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.
Ya şekûrü, inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.
Ya zâhiru, vezzâhirü vel bâ’tın.
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.
Ya semîu, ve hüves semî’ul alîmü.
Ya basîrü, innallâhe basırün bil-‘ibâd.
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.
Ya kerîmü, innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü, ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.
Ya muktedirü, inde melikin muktedir.
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrür râzikîn.
Ya vârisü, ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.
Ya kaviyyü, İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.
Ya tevvâbü, innehu kâne tevvâben.
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.
Ya celilü, zülcelâli vel ikram.
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.
Ya vekilü, ve kefa billâhi vekilâ.
Ya kâfi, ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü, ve hüvel veliyyül hamîd.
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-âlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.
Ya hallâku, Ve hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu, vallâhü yuhibbul muhsinin.
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.
Ya müfaddilü, vallâhü zülfadlil azîm.
Ya mün’imü, ve yütimme nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.
Ya muizzu, tuizzu men teşâu.
Ya müzillü, tüzillü men teşâu.
Ya refî’u, Refî’ud-derecât.
Ya şefi’u, men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.
Ya kebîru, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.
Ya Hakku, Fe te’âlellâhül- Melikül-Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.
Ya vitru, veş şef’î vel-vetr.
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.
Ya gâfiru, ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.
Ya bâki, ve yebkâ vechü rabbiki.
Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad.
Ya samedü, Allâhüs-Samed.
Ya metînü, hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.
Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.
ya Alîmü, âlimül-gaybi veş-şehâdeh.
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrül fâtihîn.
Ya mübînü, innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî, vallâhü yakdî bil-hakk.
Ya hasîbü, vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru, ni’mel Mevlâ ve ni’men -nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru, ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.
Ya gâfıru, innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.
Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.

————————-================——————————

RAMAZAN ŞERİF DUASI (KURANI KERİMDEN ALINAN SURELER VE AYETLERİ)

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna.

Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh. (Muhammed,19.ayet)
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.(Fatiha,4.ayet)
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm (Haşr,…
23.ayet)
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz (Haşr,..23.ayet-mu’minul muheyminul azîzul
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ (Fetih,..7.ayet)
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir. (Haşr,..23.ayet)
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn. (Mü’minun,14.ayet)
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm. (Âli-İmran,6.ayet)
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın. (Hadid,3.ayet)
Ya şekûrü, inne rabbenâ le-gafûrun şekûr. (Fatır,34.ayet)
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd. (Buruc,14.ayet)
Ya zâhiru, vezzâhirü vel bâ’tın. (Hadid,3.ayet)
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu. (Âli-İmran,18.ayet)
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya semîu, ve hüves semî’ul alîmü. (Bakara,137.ayette)
Ya basîrü, innallâhe basırün bil-‘ibâd. (Mü’min,44.ayette)
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima. (Fetih,7.ayette)
Ya kerîmü, innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü, ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm. (En’am,65.ayette)
Ya muktedirü, inde melikin muktedir. (Kamer,55.ayette)
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrür râzikîn. (Cuma,11.ayette)
Ya vârisü, ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard. (Hadid,10.ayette)
Ya kaviyyü, İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz. (Hadid,25.ayette)
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd. (Hac,17.ayette)
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü. (Buruc,13.ayet)
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ. (Nur,38.ayette/Bakara,212.ayette)
Ya tevvâbü, innehu kâne tevvâben. (Nasr,3.ayet)
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab. (Ali-İmran,8.ayette)
Ya celilü, zülcelâli vel ikram. (Kuranda geçen Allahın 99 isminden biri)Kuranda;(Rahman,27.ayette)
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ. (Meâric,5.ayet)
Ya vekilü, ve kefa billâhi vekilâ. (Ahzab,3. ve 48.ayette)
Ya kâfi, ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü, ve hüvel veliyyül hamîd. (Şura,28.ayette)
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-âlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara. (Fatır,3.ayet gibi)
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm. (Bakara,158.ayette)
Ya hallâku, Ve hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu, vallâhü yuhibbul muhsinin. (Ali-İmran,134.ayette)
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir. (Maide,40./Ali-İmran,29.,189./Tevbe,39.ayette)
Ya müfaddilü, vallâhü zülfazlil azîm. (Cuma,4.ayette)
Ya mün’imü, ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîm. (Fetih,2.ayette)
Ya muizzu, tuizzu men teşâu. (Ali-İmran,26.ayette)
Ya müzillü, tüzillü men teşâu. (Ali-İmran,26.ayette)
Ya refî’u, Refî’ud-derecât. (Mü’min,15.ayette)
Ya şefi’u, men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya kebîru, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ. (Nisa,34.ayette)
Ya Hakku, Fe te’âlellâhül- Melikül-Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm. (Tur,28.ayette)
Ya vitru, Veş şef’ı vel vetri. (Fecr,3.ayet)
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ. (Nuh,10.ayette)
Ya gâfiru, ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd. (Fussilet,42.ayette)
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm. (Hucurat,17.ayette)
Ya bâki, ve yebkâ vechü rabbiki. (Rahman,27.ayette)
Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad. (İhlas,1.ayet)
Ya samedü, Allâhüs-Samed. (İhlas,2.ayet)
Ya metînü, hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn. (Zariat,58.ayette)
Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard (Bakara,117./Enam,101.ayette)
ya Alîmü, âlimül-gaybi veş-şehâdeh. (Haşr,22.ayette)
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn. (Araf,89.ayette)
Ya mübînü, innâ fetahnâ leke fethan mübînâ. (Fetih,1.ayet)
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî, vallâhü yakdî bil-hakk. (Mümin,20.ayette)
Ya hasîbü, vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru, ni’mel Mevlâ ve ni’men -nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru, ve huvel kâhıru fevka ibâdihi. (Enam,18./Enam,61.ayette)
Ya gâfıru, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ. (Zümer,53.ayette)

Ya tâhiru, innellahe yuhibbul mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.

 

image

KADİR GECESİ ZİKRİ

La ilahe illallahul haliymul kerim’, La ilahe illallah sübhanallah Rabbissemavatisseb’i ve Rabbil Arşil Azim.

Kadir gecesi, 3 defa veya 100 defa veya istediğin kadar zikret.

Rivayeti; Zührî R.a. dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur; Herkim 3 kere bu zikri okursa,Manası: Halîm ve Kerîm olan (kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütfu kerem sahibi olan) Allahu Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allahı (tüm noksan sıfatlardan tenzih ve) tesbih ederim. ‘ derse Kadir gecesine yetişmiş kimse gibi olur.

Taberani,Kenzul Ummal, Tefsiru’s Sâvi

*************************************************

image

Resulullah buyurdu ki; Herkim tasdik ederek Kadir Gecesinde” Lâ ilâhe illallah, Muhammedur Resûlullâh” derse Allahü Teala o kişiyi affeder. (Nüzhetü’l Mecalis,151)

____________

Kim aşk ile sadakatla Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)

_____________

La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

***********************************************

image

KADİR GECESİ DUASI:Hz.Ayşe, Resulullah (SAV) sordu. Kadir Gecesini bilirsem nasıl dua edeyim? Resullullah (SAV);” allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa fü anna ” Manası: Allahım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet (hadis).

************************************************

ÖNEMLİ NOT: İsmail Hakkı Bursevî (ks); Salihler Kadir Gecesi Niyetiyle Ramazan Ayının son 10 gecesinde 2 rekat namaz kılarlardı.

KADİR GECESİ NAFİLE NAMAZLAR (11 resim-zaman ve gücünüze göre seçebilirsiniz)-buraya tıklayınız

RAMAZAN AYI YAPILACAKLAR LİSTESİ(Buradan kadir gecesi yapılacaklara bakınız)-buraya tıklayınız

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s